wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

Zasady repartycji opłat reprograficznych


17 grudnia 2019 r. Walne Zebranie Członków SAiW Copyright Polska przyjęło nowy regulamin repartycji opłat reprograficznych. Zgodnie z nim w 2022 r. wydawcy, chcący uczestniczyć w podziale środków z opłat reprograficznych, winni dostarczyć Stowarzyszeniu dane o tytułach, do których posiadają lub w 2020 roku posiadali majątkowe prawa autorskie.

Na komplet takich danych składają się:

a. wykaz tytułów wydawcy dostępnych w sprzedaży w ciągu 2020 roku;

b. zagregowana liczba egzemplarzy książek wydawcy sprzedanych w ciągu 2020 roku;

c. wykaz tytułów w repertuarze wydawcy, niedostępnych w sprzedaży w ciągu 2020 roku.

Niedostarczenie Stowarzyszeniu powyższych danych do 30 kwietnia każdego roku spowoduje ich nieuwzględnienie przy dokonywaniu podziału środków uzyskanych z opłat reprograficznych. Tak samo tytuły wydawcy, nieobecne w katalogach Biblioteki Narodowej udostępnianych Stowarzyszeniu, nie będą uwzględniane przy podziale środków.

Żeby unaocznić różnice pomiędzy dotychczasowymi i obowiązującymi w tym roku zasadami repartycji, poniżej porównujemy je w formie tabeli:

 Zasady repartycji  Do 31 grudnia 2020 r.  Od 1 stycznia 2021 r. (w 2022 r.)
 Tytuły   uwzględniane
 w procesie   repartycji
 do szkół wyższych
Tytuły zgłoszone do Biblioteki Narodowej w dwóch latach poprzedzających rok, za który dzielone były środki (w 2020 r. – za lata 2017 i 2018). Tytuły, do których wydawca posiadał w 2020 r. autorskie prawa majątkowe, niezależnie od daty ich wydania. Tytuł musi być zgłoszony do Biblioteki Narodowej i figurować w wykazie udostępnionym przez nią Stowarzyszeniu.
 Dane dodatkowe Dane o nakładzie tytułów wydanych w dwóch latach poprzedzających rok, za który dzielone były środki (w 2020 r. – za lata 2017 i 2018), w podziale na kategorie wydawnicze. Zagregowane dane o sprzedaży tytułów, do których wydawca posiadał autorskie prawa majątkowe, w 2020 r. – bez podziału na kategorie wydawnicze.
 Obowiązek   przekazania
 danych o tytułach
 i innych
Stowarzyszenie pozyskiwało dane z Biblioteki Narodowej i wydawca mógł nie kontaktować się ze Stowarzyszeniem, ani nie przekazywać żadnych danych, a i tak wynagrodzenie mogło zostać naliczone na podstawie zgłoszonych do BN egzemplarzy obowiązkowych. Bez przekazania danych o tytułach, do których przysługiwały wydawcy autorskie prawa majątkowe w 2020 r. lub danych o sprzedaży tych tytułów w 2020 r., wydawca nie będzie uczestniczył w podziale środków i żadna rekompensata nie zostanie mu naliczona.
 Sposób
 przekazywania   danych
Dane o tytułach pochodziły z Biblioteki Narodowej, a dane o nakładach z oświadczeń wydawców. Dane o tytułach, do których przysługiwały wydawcy autorskie prawa majątkowe w 2020 r. i dane o sprzedaży tych tytułów w 2020 r. będą pochodziły wyłącznie od wydawców i Stowarzyszenie nie będzie ich pozyskiwało w żaden inny sposób
 Zaliczanie   publikacji
 do kategorii
 wydawniczych
W danych o nakładach wydawca sam zaliczał poszczególne dane do kategorii wydawniczych. Tytuły wskazane przez wydawcę będą zaliczane do kategorii wydawniczych na podstawie klasyfikacji dokonanych uprzednio przez Bibliotekę Narodową, a dane o sprzedaży będą rozdzielane na kategorie wydawnicze na podstawie danych historycznych lub algorytmów reprezentatywnych dla rynku książki.
 Termin
 na przekazanie   danych
Brak sztywnego terminu – możliwe było wstrzymanie procesu repartycji w porozumieniu z wydawcą proszącym o dodatkowy termin na przesłanie danych. Nieprzekraczalny termin: 30 kwietnia 2022 r., godz. 23.59.59, po którym nie będzie możliwe dopisywanie przez wydawcę jakichkolwiek dodatkowych tytułów czy informacji o sprzedaży.

Regulamin repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, uchwalony przez Walne Zebranie Członków SAiW Copyright Polska 17 grudnia 2019 r. i zmieniony przez Walne Zebranie Członków SAiW Copyright Polska 10 września 2021 r., znajdą Państwo poniżej

[REGULAMIN] pdf

Stowarzyszenie, by wspierać wydawców w procesie przekazywania danych niezbędnych w procesie podziału opłat, ale także by zapewnić im wygodny dostęp do wszystkich informacji związanych z ich relacjami ze Stowarzyszeniem, stworzyło informatyczny System Repartycyjno-Członkowski (SRC), który jest dostępny na stronie https://repartycja.copyrightpolska.pl/login.
Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem Systemu SRC znajdą Państwo na naszej stronie: https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/44/340/SRC--System-do-repartycji

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu:

Jędrzej Maciejewski, LL.M.
Specjalista ds. finansowych i prawnych
e-mail: j.maciejewski@copyrightpolska.pl


© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024