wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

System Repartycyjno-Członkowski (SRC)

Stowarzyszenie, by wspierać wydawców w procesie przekazywania danych niezbędnych w procesie podziału opłat reprograficznych (por. https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/44/342/Zasady-repartycji-oplat-reprograficznych), ale także by zapewnić im wygodny dostęp do wszystkich informacji związanych z ich relacjami ze Stowarzyszeniem, stworzyło informatyczny System Repartycyjno-Członkowski (SRC).

Jest on udostępniony wydawcom  pod adresem https://repartycja.copyrightpolska.pl oraz z górnej nawigacji naszej strony jako SRC

Za pomocą systemu – poza przekazaniem danych koniecznych w procesie podziału opłat – będzie możliwe między innymi informowanie wydawców o naliczonych dla nich środkach oraz przekazywanie informacji i dokumentów związanych z ich wypłatą oraz sprawozdawczością, w tym informacji dla uprawnionych, o których mowa w art. 87 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe po uprzednio dokonanej rejestracji. Składa się ona z kilku prostych etapów.

Dla ułatwienia tego procesu Stowarzyszenie przygotowało krótką instrukcję, dostępną poniżej:
INSTRUKCJA REJESTROWANIA WYDAWCY W SYSTEMIE SRC.pdf

W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

1. Wskazanie formy prowadzonej działalności wydawniczej lub podstawy uprawnień do zgłaszanych praw majątkowych, wybranej spośród dostępnej w Systemie SRC listy;
2. Nazwa wydawnictwa lub imię i nazwisko uprawnionego;
3. Adres wydawnictwa lub adres zamieszkania uprawnionego;
4. Numer NIP lub PESEL (w tym drugim przypadku dodatkowo dane Urzędu Skarbowego);
5. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane naliczone środki, wraz z nazwą banku;
6. Wskazanie imienia i nazwiska osoby do kontaktu ze Stowarzyszeniem;
7. Adres mailowy, który będzie służył jako login do Systemu SRC oraz do otrzymywania informacji z Systemu SRC.

W oparciu o wyżej wskazane dane nastąpi wygenerowanie Formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny należy pobrać, wydrukować, a następnie po jego podpisaniu przesłać listownie na nowy krakowski adres Stowarzyszenia (ul. Krupnicza 12/6, 31-123 Kraków) oraz elektronicznie skanu na mail: repartycja@copyrightpolska.pl

Na podstawie otrzymanego Formularza rejestracyjnego, konto wydawnictwa jest aktywowane przez administratora, o czym zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym mailu.

Następnie, po zalogowaniu się na utworzone konto, możliwe jest wprowadzenie danych o tytułach, do których wydawnictwo lub uprawniony posiadało autorskie prawa majątkowe w 2020 r. i ich sprzedaży w tymże roku, zgodnie z dalszymi instrukcjami zawartymi w Systemie SRC. Można to robić wprowadzając dane o poszczególnych tytułach lub przez prosty import wzorcowego pliku Excel, dostępnego do pobrania w Systemie SRC. W części serwisu przeznaczonej dla zarejestrowanych użytkowników dostępna jest krótka instrukcja, która ułatwi przeprowadzenie tego procesu.

Z uwagi na konieczny proces rejestracyjny rekomendujemy jak najszybsze jej dokonanie, by następnie - po aktywacji konta przez pracowników Stowarzyszenia – zacząć wprowadzać lub przekazywać dane wymagane do podziału i wypłaty środków z opłat reprograficznych.

Regulamin korzystania z platformy SRC dostępny jest w zakładce niżej lub pod adresem: https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/340/341/Regulamin-SRC

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu:

Jędrzej Maciejewski, LL.M.
Specjalista ds. finansowych i prawnych
e-mail: j.maciejewski@copyrightpolska.pl
tel. 517 602 802
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024