wtorek, 18 czerwca 2024
Drukuj

PROGRAMY STYPENDIALNE SAiW CP 


Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wydawców SAiW Copyright Polska (dalej jako: Stowarzyszenie), działając na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym przez Stowarzyszenie, postanowił o rozpoczęciu w roku 2023 dwóch programów stypendialnych dla studentów i doktorantów zajmujących się problematyką ochrony własności intelektualnej.

W 2023 r. programy stypendialne dotyczyć będą następująco określonych dziedzin:


1) Prawo autorskie i prawa pokrewne, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania tymi prawami;

2)
Nowe rozwiązania wykorzystywania treści w dyrektywie w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym – szanse i zagrożenia

W ramach każdego z programów stypendialnych, o których mowa w pkt. I – II niniejszej uchwały, ustanawia się po dwa indywidualne stypendia, tj. po jednym dla studenta ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku prawo i dla doktoranta w dziedzinie nauk prawnych, które zostaną sfinansowane ze środków potrąconych przez Stowarzyszenie na cele wskazane w Regulaminie działalności. W razie niezgłoszenia się w danym programie stypendialnym żadnego kandydata na danym poziomie studiów (żadnego doktoranta lub żadnego studenta ostatniego roku studiów magisterskich), Stowarzyszenie może, przy uwzględnieniu opinii Komisji Stypendialnej, przyznać dodatkowe stypendium/a w drugim programie stypendialnym, przy czym ilość wszystkich przyznanych stypendiów w sumie nie może przekroczyć czterech.

Zarząd określa następujące ramy prawne obu programów stypendialnych:

a. wysokość pojedynczego stypendium:
3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie przez 9 miesięcy (X-VI) roku akademickiego 2023/2024.

b. tryb przyznania stypendium:


Komisja Stypendialna, wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia z grona ekspertów, oceni zgłoszenia kandydatów dokonanych na formularzu zgłoszeniowym - którego wzór załączono do niniejszego ogłoszenia

i doręczonych Stowarzyszeniu w formie pisemnej do dnia 30.09.2023

wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia naukowe wskazane w zgłoszeniach.

c. szczegółowe zasady przyznawania stypendium:

 • i. Stypendium jest przyznawane w każdym programie jednemu studentowi studiów magisterskich na kierunku prawo i jednemu doktorantowi w dziedzinie nauk prawnych, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym zgłoszenia w wymaganym terminie i uzyskali najwyższą sumaryczną liczbę punktów odpowiednio wśród studentów i doktorantów, przyznanych im przez Komisję Stypendialną za poszczególne elementy merytoryczne zgłoszenia, przy czym stypendium nie może zostać przyznane osobom pozostającym z członkami Komisji Stypendialnej w  stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia ani osobom będącym magistrantami lub doktorantami członków Komisji Stypendialnej;
 • ii. Wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca zobowiązuje się, że w razie uzyskania stypendium dostarczy do Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia pobierania stypendium treść swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej do wglądu, a w jej braku w ww. terminie – treść jej istniejących rozdziałów – w celu podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji co do wydania artykułu na ten temat. W razie podjęcia przez Stowarzyszenie takiej decyzji, stypendysta opracuje wskazany przez Stowarzyszenie tekst zgodny z tematem pracy w formie artykułu w formacie (objętość, rodzaj tekstu – dziennikarski, naukowy, popularnonaukowy itp.) wskazanym przez Stowarzyszenie i udzieli Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie opracowanego tekstu na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach działalności Stowarzyszenia, w szczególności w ramach jego działalności edukacyjnej. Stypendysta i Stowarzyszenie mogą w razie możliwości lub potrzeby zdecydować wspólnie o szerszym zakresie współpracy wydawniczej niż wynikający ze zdania poprzedzającego, np. o publikacji całej pracy czy jej fragmentów.

Kryteria oceny zgłoszeń przez grono ekspertów:


Komisja Stypendialna, oceniając poszczególne zgłoszenia, przyznaje punkty za zgłoszone i udokumentowane osiągnięcia naukowe wedle następującej punktacji, z dokładnością do 0,5 pkt:

 • i. Konspekt pracy magisterskiej lub doktorskiej odnoszącej się do dziedziny, w której przyznawane jest stypendium:
  od 0 do 20 pkt
 • ii. Wydane publikacje naukowe dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego: (tytuł publikacji, data i miejsce wydania):
  od 1 do 5 pkt za każdą publikację,
  *przy czym za każdą publikację dotyczącą prawa autorskiego punktacja liczona jest podwójnie
 • iii. Czynny udział w konferencji naukowej dotyczącej prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskiego: (data, miejsce, nazwa konferencji, tytuł referatu):
  od 1 do 3 pkt za każdą konferencję,
  *przy czym za każdą konferencję dotyczącą prawa autorskiego punktacja liczona jest podwójnie
 • iiii. Wyniki osiągnięte na prawniczych studiach magisterskich, tj. średnia ocen ze studiów magisterskich (w wypadku trwających studiów – ze wszystkich dotychczas ukończonych lat tych studiów):
  *do punktów uzyskanych przez wnioskodawcę w ramach pkt i) – iii) dodaje się liczbę punktów odpowiadającą średniej ze studiów magisterskich.


Wzór zgłoszeń do programów stypendialnych:


Wzory zgłoszeń zamieszczone poniżej dla obu programów stypendialnych mają taki sam zakres, różniąc się jedynie odwołaniem się w poszczególnym zgłoszeniu do wskazanego programu stypendialnego, w którym wnioskodawca składa zgłoszenie.


W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: stypendia@copyrightpolska.pl

Zgłoszenia kandydatów (prawidłowo wypełnione wnioski) prosimy wysyłać pod adres:
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
ul. Nowogrodzka 62b/8
02-002 Warszawa

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024