wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

 Nowe warunki zawierania i wypowiadania umów


Informujemy Państwa uprawnionych, że zawieranie i wykonywanie umów o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dawniej: umów o powierzenie praw autorskich do zbiorowego zarządzania) reguluje ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. 2018 r., poz. 1293).


Forma zawarcia i wykonywania umowy


Umowa o zbiorowe zarządzanie może być zawarta i wykonywana przez oświadczenia składane w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Oznacza to, że oświadczenia związane z wykonywaniem umowy mogą Państwo kierować do Stowarzyszenia już nie tylko pisemnie, ale także mailowo pod adres: biuro@copyrightpolska.pl w formie skanu podpisanego dokumentu, a także w formie elektronicznej – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Nowy okres wypowiedzenia


Zmienił się także okres wypowiedzenia umowy, który wynosi obecnie trzy miesiące ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.
Wypowiedzenie może dotyczyć całej umowy lub poszczególnych pól eksploatacji, terytoriów lub utworów nią objętych.


Nowy wzór umowy


Stowarzyszenie dostosowało stosowany wzór umowy do wymogów ustawy o zbiorowym zarządzaniu. Wydawców zainteresowanych zawarciem umowy o zbiorowe zarządzanie zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod adresem: biuro@copyrightpolska.pl


Właściwe przepisy


Przytaczamy właściwe przepisy ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. 2018 r., poz. 11293) dotyczące umowy o zbiorowe zarządzanie (art. 29 do 34 tej ustawy):

Art. 29


1. Uprawniony może zawrzeć z organizacją zbiorowego zarządzania umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwaną dalej „umową o zbiorowe zarządzanie”, w zakresie udzielonego jej zezwolenia. Organizacja zbiorowego zarządzania może odmówić zawarcia tej umowy wyłącznie z ważnej przyczyny, a odmowa taka wymaga uzasadnienia w formie pisemnej albo elektronicznej.

2. Umowa o zbiorowe zarządzanie określa utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji i terytoria, których takie zarządzanie dotyczy. Umowa o zbiorowe zarządzanie może określać, że zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi danego uprawnionego dotyczy:
1) wszystkich jego utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub
2) utworów lub przedmiotów praw pokrewnych danego rodzaju

- istniejących w chwili zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie lub tych, które powstaną w okresie jej obowiązywania.

3. Umowę o zbiorowe zarządzanie zawiera się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

4. Przed zawarciem umowy o zbiorowe zarządzanie organizacja zbiorowego zarządzania przekazuje uprawnionemu informacje o prawach i obowiązkach uprawnionego wynikających z przepisów niniejszego rozdziału i umowy o zbiorowe zarządzanie oraz dokonywanych przez nią potrąceniach, o których mowa w art. 36 pkt 2 i 4, w sposób umożliwiający ich utrwalenie.

5. Oświadczenia woli związane ze zmianą, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy o zbiorowe zarządzanie mogą być składane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Organizacja zbiorowego zarządzania udostępnia środki komunikacji elektronicznej zapewniające utrwalenie, przekazywanie, przechowywanie i zabezpieczenie treści dokonywanych czynności oraz udostępnia publicznie informacje, które w sposób jasny i przejrzysty przedstawiają proces dokonywania tych czynności.

Art. 30

Uprawniony ma prawo do udzielania osobie trzeciej licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych objętych umową o zbiorowe zarządzanie, jeżeli korzystanie to nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych. Zasady wykonywania tego prawa przez uprawnionego określa organizacja zbiorowego zarządzania w umowie o zbiorowe zarządzanie.

Art. 31

1. Uprawniony niezwłocznie przekazuje organizacji zbiorowego zarządzania, z którą zawarł umowę o zbiorowe zarządzanie, informacje o:

1) udzieleniu osobie trzeciej licencji, o której mowa w art. 30, zawierające w szczególności imię i nazwisko albo nazwę licencjobiorcy, datę udzielenia licencji, utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji oraz terytoria, których dotyczy licencja;
2) przeniesieniu praw objętych umową o zbiorowe zarządzanie na osobę trzecią, zawierające w szczególności imię i nazwisko albo nazwę nabywcy wraz z jego adresem korespondencyjnym, w tym adresem poczty elektronicznej, datę przeniesienia, utwory lub przedmioty praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, których dotyczy przeniesienie;
3) zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu korespondencyjnego;
4) zmianie danych niezbędnych organizacji zbiorowego zarządzania do wypłaty uprawnionemu należnej mu części przychodów z praw.

2. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, uprawniony ponosi spowodowane naruszeniem uzasadnione i udokumentowane koszty bezskutecznego dochodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania roszczeń z tytułu naruszenia praw objętych umową o zbiorowe zarządzanie lub roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z tych praw od użytkownika upoważnionego do korzystania z utworu lub przedmiotu praw pokrewnych.

3. Umowa o zbiorowe zarządzanie może zawierać także inne niż wskazane w ust. 2 postanowienia dotyczące odpowiedzialności uprawnionego wobec organizacji zbiorowego zarządzania w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1.

Art. 32

1. Uprawniony może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o zbiorowe zarządzanie z zachowaniem terminu wypowiedzenia w niej określonym. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.

2. Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie może dotyczyć całej umowy o zbiorowe zarządzanie albo poszczególnych utworów, przedmiotów praw pokrewnych, ich rodzajów, pól eksploatacji lub terytoriów objętych taką umową. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 zdanie drugie, wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie może dotyczyć całej umowy o zbiorowe zarządzanie albo rodzajów utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, pól eksploatacji lub terytoriów objętych taką umową.

3. Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na skuteczność umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, które zostały zawarte przez organizację zbiorowego zarządzania przed dniem upływu terminu wypowiedzenia, w okresie 2 lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia. Po tym czasie umowy te wygasają w odniesieniu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, co do których nastąpiło wypowiedzenie.

4. Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na obowiązki organizacji zbiorowego zarządzania związane ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w okresie, o którym mowa w ust. 3.

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, organizacja zbiorowego zarządzania nie zawiera umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie w odniesieniu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy wypowiedzenie, chyba że w wyniku wypowiedzenia do tych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych stosuje się przepis art. 5 ust. 2.

Art. 33

Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia umowy o zbiorowe zarządzanie przez organizację zbiorowego zarządzania, z tym że wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie z ważnej przyczyny i wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.

Art. 34

Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi w postaci elektronicznej i na bieżąco aktualizuje wykazy:

1) umów o zbiorowe zarządzanie, zawierające imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy uprawnionych, utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji oraz terytoria, w stosunku do których została upoważniona do zbiorowego zarządzania;

2) ustalonych uprawnionych, których prawami zbiorowo zarządza na innej podstawie niż umowa o zbiorowe zarządzanie, zawierające ich imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy.

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024