wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

Reprograficzna licencja zagranicznaReprograficzna licencja zagraniczna, która została zaprezentowana na spotkaniu z wydawcami podczas 18. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, w piątek 24 października, zakłada stworzenie modelu umowy, dzięki której Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA będzie mogło przekazać polskim wydawcom środki inkasowane za granicą przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) za kopiowanie publikacji w języku polskim lub zwiększyć wypłaty polskim wydawom dzięki powiększeniu puli rekompensat wypłacanych im w ramach repartycji opłat reprograficznych.

SAiW COPYRIGHT POLSKA, podobnie jak inne OZZ, inkasuje wynagrodzenia dla wydawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W związku z tym wydawcy polscy mają prawo do rekompensat za kopiowanie ich utworów w języku polskim, które ma miejsce poza granicami kraju, a wydawcy zagraniczni co roku powinni za pośrednictwem SAiW COPYRIGHT POLSKA otrzymywać określoną część inkasowanych w Polsce opłat rekompensujących dozwolony użytek prywatny i publiczny dotyczący publikacji obcojęzycznych.

Międzynarodowa Federacja Organizacji Reprograficznych (IFRRO), której SAiW COPYRIGHT POLSKA jest członkiem, rekomenduje w tym celu zawieranie jednego z dwóch typów umów pomiędzy OZZ z różnych krajów. W pierwszym przypadku OZZ przekazują sobie wzajemnie zbierane środki dla wydawców z drugiego kraju, które następnie wypłacają wydawcom ze swojego kraju (są to tzw. umowy typu A). Drugi typ umowy zakłada, że OZZ uznają, że zainkasowane środki są ekwiwalentne i w związku z tym rezygnują z wzajemnego ich przekazywania, a następnie przeznaczone dla wydawców z innego kraju rekompensaty doliczają do puli wypłat dla wydawców krajowych i wypłacają wg stosowanych dotychczas zasad (są to tzw. umowy typu B).

W oparciu o przepisy obowiązującego w Polsce prawa SAiWCP jest w stanie zawrzeć umowy z OZZ z krajów, w których system prawa autorskiego jest podobny do polskiego, czyli np. z Niemiec, Austrii, Belgii czy Grecji. W celu zawarcia umów z OZZ z innych krajów, głównie anglosaskich, niezbędne jest powierzenie przez polskich wydawców Stowarzyszeniu praw, w zakresie, jaki wynika obecnie z polskich przepisów o dozwolonym użytku prywatnym i publicznym – w szczególności art. 23, 27 i 28 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w formie niewyłącznej licencji na terytorium całego świata (za wyjątkiem Polski).

Licencja taka sprowadzałaby się zatem do możliwości udzielenia przez wydawcę prawa do skopiowania jego publikacji w zagranicznej szkole, uczelni czy, w zamian za co otrzymałby on odpowiednią rekompensatę – czy to zainkasowaną na jego rzecz przez zagraniczną OZZ, z którą Stowarzyszenie zawrze umowę, czy też poprzez zwiększenie otrzymywanej rekompensaty z tytułu opłat reprograficznych o środki należne wydawcom zagranicznym, które na podstawie umowy z zagraniczną OZZ zostałyby zatrzymane w Polsce.

W związku z tym Stowarzyszenie chce wspólnie z wydawcami wypracować model umowy reprograficznej licencji zagranicznej, który w pełni realizowałby i zabezpieczał ich interesy w przedstawionym wyżej zakresie. Dlatego też – we współpracy z Polską Izbą Książki oraz korzystając ze wsparcia specjalistów z zakresu prawa autorskiego i prawa podatkowego – zapraszamy wydawców do delegowania zatrudnionych prawników lub osób odpowiedzialnych za udzielanie licencji do udziału w grupie roboczej opracowującej zapisy przyszłej umowy.

Prace grupy roboczej będą się odbywały w warszawskim biurze Stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej w uzgodnionych z uczestnikami terminach. Chęć udziału w tych pracach wydawnictwa mogą zgłaszać mailowo pod adresem biuro@copyrightpolska.pl lub telefonicznie (tel. 12 429 39 29) w terminie do 7 listopada br.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024