wtorek, 18 czerwca 2024
Drukuj
 

Klauzula informacyjna dla osób
kontaktujących się z SAiW Copyright Polska


Informujemy, że Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139675 (dalej: SAiW), przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

SAiW dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić przekazane nam telefonicznie, listownie lub elektronicznie (np. e-mail) dane osobowe.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wymiany z nami korespondencji lub przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej informacji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Panią/Pana zapytania dotyczące usług świadczonych przez SAiW lub prowadzonej przez SAiW działalności statutowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
d) promowania własnej działalności statutowej, w tym wydarzeń związanych z książką i rynkiem wydawniczym poprzez listy oraz e-maile, o ile zamówiła Pani/Pan taką korespondencję wyrażając swoją zgodę, lub jest to nasz prawnie uzasadniony interes np. w związku z zawartą z nami umową lub członkostwem w SAiW (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO),
e) archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani(a) dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes SAiW bądź podmiotu trzeciego, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności ażeby udzielić Pani/Panu odpowiedzi lub rozpatrzyć Pani/Pana zgłoszenie/reklamację.

Brak podania aktualnych danych osobowych lub danych nieprawdziwych, może uniemożliwić realizację wyżej wskazanych celów, w tym utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyżej wskazanych celów, w szczególności do czasu zakończenia prowadzenia z nami korespondencji, chyba że zostanie z nami zawarta umowa lub zaistnieje roszczenie którego będziemy dochodzić bądź przed którym będziemy się bronić, wówczas Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń lub obrony przed nimi, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

SAiW informuje, że Pani/Pana dane mogą być ujawnianie podmiotom wspierającym działania SAiW, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych, na których te dane są przetwarzane, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom konsultingowym i audytorskim, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, dostawcom serwerów w tym firmom obsługującym te serwery.

Z uwagi na korzystanie z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty posiadające siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Microsoft Corporation, dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane na podstawie przewidzianej przez RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.

Ponadto w przypadkach przewidzianych w RODO, ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo wnieść również skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). SAiW deklaruje, jednak że nie będzie udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom dla realizacji celów marketingowych.

Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez SAiW Copyright Polska Pani/Pana danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wskazanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres e-mail: biuro@copyrightpolska.pl lub adres korespondencyjny wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie www.copyrightpolska.pl lub adres podany w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub elektronicznie na adres iod@copyrightpolska.pl

W przypadku skierowania do nas powyższej korespondencji, dołożymy starań ażeby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielić Pani/Panu odpowiedzi niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. W każdej z powyższych form komunikacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi klauzulami przedstawiającymi jak przetwarzamy Pani/Pana dane:© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024