sobota, 20 lipca 2024
Drukuj

Minister MKiDN wyznaczył ponownie SAiW CP do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu Public Lending Right


17.03.2021


Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego, działając na podstawie art. 351 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), po przeprowadzeniu stosownego konkursu, wyznaczył Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.


Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagrodzenie za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem jest wypłacane przez wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z dofinansowania przekazywanego jej przez tego ministra ze środków Funduszu Promocji Kultury. Zgodnie z art. 351 ust. 2 ustawy, minister wyznacza organizację na okres nie dłuższy niż pięć lat, po przeprowadzeniu konkursu uwzględniającego następujące kryteria:

- reprezentatywność,
- zdolność organizacyjną do realizacji zadania w sposób zapewniający efektywną wypłatę wynagrodzeń za użyczanie;
- skuteczność i prawidłowość działania;
- zasadność i wysokość planowanych kosztów określania wysokości i wypłaty wynagrodzeń za użyczanie.

Szczegółową procedurę przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1924).

Do konkursu przystąpiły dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (wg kolejności zgłoszeń):

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA oraz
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego komisja konkursowa, po dokonaniu oceny obydwu ofert, najwyższą liczbę punktów przyznała ofercie Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 1 lutego 2021 r. ( https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-wyniku-konkursu-3397.php ).

Od tej daty, zgodnie z art. 351 ust. 4 ustawy, rozpoczął bieg 7-dniowy termin na złożenie przez organizację zbiorowego zarządzania biorącą udział w konkursie odwołania od jego wyniku. Odwołanie złożyło Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL i zostało ono rozpatrzone negatywnie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 351 ust. 2 ustawy oraz § 22 rozporządzenia, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyznaczył do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem organizację zbiorowego zarządzania, która w przeprowadzonym konkursie uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Źródło: https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/wyznaczenie-organizacji-zbiorowego-3421.php?searchresult=1&sstring=COPYRIGHT+POLSKA

Powoływane akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych.
Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury
Dofinansowanie na wypłatę wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne
Dofinansowanie 4.577.000 PLN
Całkowita wartość 4.577.000 PLN
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024