środa, 20 stycznia 2021
Drukuj
30 grudnia 2020 r.

UWAGA! KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z upłynięciem 31.12.2020 pięcioletniego okresu obsługiwania przez Stowarzyszenie programu PLR oraz wobec braku rozstrzygnięcia przez Ministra Kultury konkursu na organizację obsługującą program przez kolejnych 5 lat, od 1 stycznia 2021 r. Stowarzyszenie nie obsługuje wypłat wynagrodzeń PLR.
W związku z tym prosimy nie kierować do Stowarzyszenia korespondencji dotyczącej aktualizacji oświadczeń PLR oraz składania nowych oświadczeń PLR.

O zmianie sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco wraz z uzyskaniem wiedzy o rozstrzygnięciu konkursu.

.................................


Minister MKiDN wyznaczył SAiW Copyright Polska do dokonywania podziału i wypłaty wynagrodzeń z tytułu Public Lending Right


10.06.2016

Na podstawie art. 351 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) wyznaczam

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA

do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powoływanej dalej jako „ustawa”, wynagrodzenie za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem jest wypłacane przez wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z dofinansowania przekazywanego jej przez tego ministra ze środków Funduszu Promocji Kultury. Zgodnie z art. 351 ust. 2 ustawy, minister wyznacza organizację na okres nie dłuższy niż pięć lat, po przeprowadzeniu konkursu uwzględniającego następujące kryteria:

1) reprezentatywność;
2) zdolność organizacyjną do realizacji zadania w sposób zapewniający efektywną wypłatę wynagrodzeń za użyczanie;
3) skuteczność i prawidłowość działania;
4) zasadność i wysokość planowanych kosztów określania wysokości i wypłaty wynagrodzeń za użyczanie.

Szczegółową procedurę przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1924), powoływane dalej jako „rozporządzenie”.
Konkurs został ogłoszony, zgodnie z art. 353 ust. 3 ustawy, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 24 lutego 2016 r. (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-konkursu-1678.php).

Do konkursu przystąpiły dwie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:

1) Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL;
2) Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA.

Powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego komisja konkursowa, po dokonaniu oceny obu ofert, zarówno pod kątem spełnienia wymogów formalnych jak i kryteriów, o których mowa w art. 351 ust. 2 ustawy, najwyższą liczbę punktów przyznała ofercie Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA (86 na 100 punktów). Wyniki konkursu zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 maja 2016 r. (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-wyniku-konkursu-1704.php).

Od tej daty, zgodnie z art. 351 ust. 4 ustawy, rozpoczął bieg 7-dniowy termin na złożenie przez organizację zbiorowego zarządzania biorącą udział w konkursie odwołania od jego wyniku ze względu na naruszenie przepisów prawa. Żadna z organizacji nie złożyła odwołania w ustawowym terminie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 351 ust. 2 ustawy oraz § 22 rozporządzenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznacza do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem organizację zbiorowego zarządzania, która w przeprowadzonym konkursie uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Źródło: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-1777.php

Powoływane akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021