sobota, 20 lipca 2024
Drukuj

PYTANIA I ODPOWIEDZI - FAQ


 •  1. Dlaczego muszę złożyć oświadczenie?

Złożenie oświadczenia jest wymagane przepisami prawa – ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Tylko na podstawie ważnie złożonego oświadczenia dany uprawniony może być brany pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia.

 • 2. Jakie informacje muszę podać w oświadczeniu?


TWÓRCA

Trzy grupy uprawnionych do składania oświadczeń:
1) twórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim;
2) tłumacze na język polski utworów wyrażonych słowem, powstałych w języku obcym i opublikowanych w języku polskim;
3) współtwórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim, których wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym)
podają następujące dane:
Imię*
Nazwisko*
Pseudonim (obowiązkowy, jeśli publikacja tylko pod pseudonimem*)
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Telefon
BIC (pole obowiązkowe, gdy przelew ma być wykonywany za granicę*)
IBAN (pole obowiązkowe, gdy przelew ma być wykonywany za granicę*)
Adres e-mail*
PESEL (obowiązkowy w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług*)
Właściwy Urząd Skarbowy
Inny numer identyfikacyjny (obowiązkowy dla osób nie posiadających PESEL-u *)
Lista tytułów, do których mają Państwo prawo z tytułu tego wynagrodzeniu wraz ze wskazaniem udziału w danym tytule*
Dołączyć załączniki, które są wymagane przepisami prawa*

WYDAWCA podaje następujące dane:

Nazwa*
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
BIC (pole obowiązkowe, gdy przelew ma być wykonywany za granicę*)
IBAN (pole obowiązkowe, gdy przelew ma być wykonywany za granicę*)
Telefon
Adres e-mail*
NIP*
Inny numer identyfikacyjny (obowiązkowy dla podmiotów nieposiadających NIP*)

Osoby upoważnione do reprezentowania Wydawcy (pole jest obowiązkowe* w razie wskazania pełnomocnika, a nie osoby uprawnionej do reprezentacji zgodnie z KRS)
Lista tytułów, do których mają Państwo prawo z tytułu tego wynagrodzeniu wraz zew skazaniem udziału w danym tytule*
Dołączyć załączniki, które są wymagane przepisami prawa

SPADKOBIERCA

W pierwszej kolejności określa, czyim jest spadkobiercą, podając następujące dane spadkodawcy:
Imię*
Nazwisko*
Pseudonim (obowiązkowy, jeśli publikacja tylko pod pseudonimem*)

Następnie SPADKOBIERCA podaje swoje dane:
Imię*
Nazwisko*
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
BIC (pole obowiązkowe, gdy przelew ma być wykonywany za granicę*)
IBAN (pole obowiązkowe, gdy przelew ma być wykonywany za granicę*)
Telefon
Adres e-mail*
PESEL*
Inny numer identyfikacyjny (obowiązkowy dla osób nie posiadających PESEL-u *)
Lista tytułów, do których mają Państwo prawo z tytułu tego wynagrodzeniu wraz ze wskazaniem udziału w danym tytule*
Dołączyć załączniki, które są wymagane przepisami prawa

 • 3. Dlaczego akurat takie informacje muszę podać w oświadczeniu?

Wynika to z przepisów prawa – wprost z rozporządzenia oraz ustawy. Te dane, które nie są wprost wymienione w przepisach, są potrzebne do zrealizowania płatności, ze względu na konieczność dokonania rozliczeń podatkowych.

 • 4. Do kiedy oświadczenie musi być złożone?

Żeby było skuteczne w danym roku rozliczeniowym – do 31 sierpnia. Oświadczenia złożone po tym terminie też działają, ale dopiero w roku kolejnym, aż do cofnięcia danego oświadczenia przez składającego.

 • 5. Czy wystarczy wypełnić oświadczenie elektronicznie?

Nie, zawierające wszystkie wymagane dane oświadczenie musi zostać wydrukowane, podpisane i wysłane do SAiW Copyright Polska pocztą do 31 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego). Tylko wtedy jest skuteczne i może być brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia w danym roku.

 • 6. Co się stanie, jeśli wyślę oświadczenie po 31 sierpnia?

Oświadczenie będzie brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia w następnym roku, jeśli zostanie złożone poprawnie, czyli będzie zawierało wszystkie wymagane dane.

 • 7. Czy każdy, kto złoży oświadczenie, ma zagwarantowaną wypłatę wynagrodzenia?

Nie, wypłaty otrzymają tylko te osoby, których publikacje były faktycznie wypożyczane, a liczba wypożyczeń pozwala na przekroczenie stawki minimalnej wynagrodzenia, określonej w ustawie.

 • 8. Jestem jednocześnie autorem i wydawcą. Czy wystarczy, jeśli złożę jedno oświadczenie?

Nie, wydawcy i autorzy dostają wynagrodzenie z różnych pul i dlatego trzeba złożyć dwa oddzielne oświadczenia.

 • 9. Czy wystarczy, że oświadczenie złoży wydawca w imieniu wszystkich uprawnionych?

Nie, każdy z uprawnionych musi złożyć oświadczenie w swoim imieniu.

 • 10. Czy muszę zostać członkiem Stowarzyszenia, żeby dostać wynagrodzenie?

Nie, otrzymywanie wynagrodzenia jest całkiem niezależne od członkostwa w Stowarzyszeniu. Wynagrodzenie jest uprawnieniem określonym w przepisach prawa.

 • 11. Dlaczego muszę podać swój udział w publikacji?

Taki jest wymóg określony przez rozporządzenie. Wynagrodzenie jest obliczane za wypożyczoną publikację. Kiedy do danej publikacji uprawnionych jest więcej niż jeden, to kwota za jedno wypożyczenie musi być podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych do tej publikacji, a podstawą tego podziału jest właśnie udział uprawnionych.

 • 12. Czy mogę dostać wynagrodzenie, jeśli mieszkam za granicą?

Tak, wynagrodzenie może być wypłacone osobom przebywającym za granicą, których publikacje opublikowane w formie drukowanej w języku polskim były wypożyczane w polskich bibliotekach publicznych. Aby zrealizowanie płatności za granicę było możliwe, uprawnieni powinni podać poza numerem konta bankowego przede wszystkim numery BIC i IBAN.

 • 13. Czy należy mi się wynagrodzenie za publikacje w języku innym niż polski?

Nie, ustawa przewiduje wynagrodzenia tylko za publikacje powstałe lub opublikowane w formie drukowanej w języku polskim.

 • 14. Jestem wydawcą – kogo mam wpisać jako reprezentanta?

Reprezentantami składającymi oświadczenie mogą być osoby, które zgodnie z wpisem w KRS mają prawo do składania oświadczeń woli w imieniu wydawcy. Mogą Państwo również ustanowić pełnomocnika – wtedy wraz z oświadczeniem do Stowarzyszenia musi trafić oryginał pełnomocnictwa udzielonego takiej osobie do złożenia oświadczenia w imieniu wydawcy.

 • 15. Co mam zrobić, jeśli się pomyliłem w oświadczeniu i już je wysłałem?

Należy wysłać jak najszybciej nowe, poprawione oświadczenie. Należy przy tym pamiętać, że oświadczenia wysłane po 31 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego) liczą się dopiero przy wyliczaniu wynagrodzenia w następnym roku.

 • 16. Jestem autorem i tłumaczem – czy mogę umieścić wszystkie moje tytuły w jednym oświadczeniu?

Tak, tylko należy przy każdym tytule oznaczyć, do której kategorii ten tytuł należy – czy do zgłaszanej jako autor, czy jako tłumacz.

 • 17. Jestem autorem. Dlaczego w oświadczeniu muszę podać wydawcę publikacji?

Tego wymaga rozporządzenie. Podanie wydawcy jest warunkiem prawidłowo wypełnionego oświadczenia. Bez podania nazwy wydawcy nie jest możliwa pełna identyfikacja utworu.

 • 18. Dlaczego muszę podać rok wydania publikacji?

Jest to warunek wymieniony w rozporządzeniu. Podanie roku wydania jest warunkiem prawidłowo wypełnionego oświadczenia. Bez podania roku wydania nie jest możliwa pełna identyfikacja utworu.

 • 19. Skąd mam wiedzieć, jakie publikacje umieścić w oświadczeniu?

W oświadczeniu umieścić można wszystkie publikacje wydane drukiem w języku polskim (napisane po polsku lub przetłumaczone na polski), których są Państwo autorami, współtwórcami lub tłumaczami.

 • 20. Nie dostałem maila z linkiem aktywacyjnym. Dlaczego?

Prawdopodobnie podczas rejestracji podano błędny e-mail. Proszę napisać pod adres e-mail:
adminplr@plr.copyrightpolska.com.pl

 • 21. Nie mogę się zalogować – moje hasło nie działa. Co mam zrobić?

Naciśnij „zresetuj hasło” na stronie logowania, tuż pod polem, w którym wpisuje się hasło. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana informacja, jak należy dalej postępować.

 • 22. Czy mogę dodać kolejne tytuły „następnym razem”, czy muszę całe oświadczenie wypełnić od razu?

Oświadczenie może być korygowane, zapisywane na koncie użytkownika i uzupełniane o kolejne tytuły. Trzeba tylko pamiętać o wydrukowaniu ostatniej wersji oświadczenia i o terminowej wysyłce, ponieważ oświadczenia złożone po 31 sierpnia są brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia dopiero w kolejnym roku.

 • 23. Dlaczego muszę wydrukować, podpisać i wysłać oświadczenie, skoro wypełniłem formularz online?

Aplikacja ma jedynie pomóc w wypełnieniu oświadczenia, ale przepisy prawa nakładają na uprawnionych obowiązek przesłania oświadczeń w formie pisemnej. Dlatego oświadczenie należy wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 • 24. Czy oświadczenie w roku 2016 należy składać za okres od 2015 roku?

Wynagrodzenia za wypożyczenia dotyczą wszystkich tytułów wypożyczanych w danym roku w bibliotekach publicznych (w roku 2016 brane będą pod uwagę dane o wypożyczeniach z roku 2015). Z Państwa punktu widzenia oświadczenia powinny dotyczyć wszystkich utworów, co do których służy Państwo prawo do złożenia oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia z art. 28 ust. 4 prawa autorskiego. Listę pól, które będzie zawierało oświadczenie mogą Państwo sprawdzić pod adresem:
https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/253/Przed-rejestracja-w-PLR

 • 25. Jak skonstruować listę publikacji?  Czy lista powinna być skonstruowana według zasady „jak najwięcej”, czy też zawierać możliwe krótką listę książek, które naszym zdanie na pewno są wypożyczane

Ponieważ jest to pierwszy rok wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych, bardzo trudno jest ocenić, co było wypożyczane. Dlatego wydaje nam się, że słuszną decyzją jest przygotowanie na początek "listy pewniaków". Udostępnimy w tym celu dodatkowo wyszukiwarkę, w której będzie można znaleźć po numerze ISBN tytuły wypożyczane w danym roku, co umożliwi Państwu uzupełnienie listy publikacji (o te rzeczywiście wypożyczane). Ponieważ oświadczenie zachowuje ważność w latach kolejnych, umieszczenie w nim jak największej liczy tytułów działa na Państwa korzyść.

 • 26. Jako wydawca chcę zapytać, kto ma wypełnić formularz dotyczący wynagrodzeń za wypożyczone książki, gdy autor nie żyje, a jest kilku jego spadkobierców?

Oświadczenie powinien złożyć w swoim imieniu każdy, kto ma prawa do danego tytułu, czyli w opisywanym przypadku osobno:
- wydawca
- każdy ze spadkobierców, dodatkowo wskazując swój udział w prawach do danego utworu wraz z kopiami dokumentów potwierdzających, że jest spadkobiercą praw autorskich majątkowych.
Oczywiście wydawca może pomóc spadkobiercom w ustaleniu ich udziału w odniesieniu do danego utworu.

 • 27. Czy wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne obejmują także e-booki lub audiobooki, czy tylko wydania papierowe książek?

Wynagrodzenie obejmuje jedynie "papierowe" wydania książek. Zgodnie zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagrodzenie przysługuje tylko za użyczenia egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej, przez biblioteki publiczne.

 • 28. Czy kopie umów dostarczają tylko te osoby, które są współtłumaczami, a przy jednoosobowym tłumaczeniu takich kopii dostarczać nie trzeba? W jaki sposób będzie się dokonywał podział wynagrodzenia przy współtłumaczeniu, na podstawie jakich danych?

Wynagrodzenie będzie wyliczane na podstawie złożonych przez twórców (czyli też przez tłumaczy) oświadczeń. W oświadczeniach, zgodnie z przepisami prawa, należy podać swój udział w danej publikacji – każdy z tłumaczy powinien znać ten udział przed wypełnieniem oświadczenia. W sytuacji, gdy istnieje wielu uprawnionych, załączenie kopii umowy jest konieczne do ustalenia, jaka jest wielkość udziału składającego oświadczenie w prawach do danego tytułu.

 • 29. Jeśli nadam oświadczenie pocztą, która data decyduje o jego uwzględnieniu w danym roku?

Decyduje data stempla pocztowego – bierzemy pod uwagę wszystkie oświadczenia wysłane z datą nie późniejszą niż 31 sierpnia danego roku.

 • 30. Czy to wydawca ma obowiązek podania danych autora?

Tak, wydawca podobnie jak pozostali uprawnieni, poza pozostałymi danymi wymaganymi rozporządzeniem, jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska twórcy utworu, który chce objąć swoim oświadczeniem.
Jeśli natomiast autor chce otrzymywać wynagrodzenie, musi złożyć oświadczenie w swoim imieniu i sam podać swoje dane wymagane przepisami prawa.
Więcej informacji: https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/253/Przed-rejestracja-w-PLR

 • 31. Jaki jest horyzont czasowy wydanych publikacji? Czy chodzi o wszystko co wydaliśmy, czy o publikacje z konkretnych lat?

Oświadczenie może w zakresie zgłaszanej listy tytułów dotyczyć tylko tych Państwa publikacji, do których przysługuje Państwu w momencie składania oświadczenia prawo do wynagrodzenia z art. 28 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie wyliczane będzie jednak w oparciu tylko o te tytuły, które znajdą się na listach faktycznie wypożyczanych publikacji. Czyli z Państwa perspektywy – im więcej tytułów zgłosicie, tym lepiej. Tym bardziej, że oświadczenia działają w latach kolejnych. Stowarzyszenie udostępnia jednocześnie wyszukiwarkę tytułów, które były wypożyczane, po to, żeby pomóc Państwu w konstruowaniu jak najwartościowszych oświadczeń.

 • 32. Czy w przypadku, kiedy wykupiliśmy od autora prawa do publikacji, wpisujemy jako autora naszą firmę?

Nie ma znaczenia z perspektywy uprawnień autora fakt, że prawa do publikacji przeszły w całości na wydawnictwo – autor zgodnie z przepisami prawa autorskiego nie może przenieść prawa do wynagrodzenia z tytułu PLR na nikogo (czyli także nie może go przenieść na wydawcę). Prawo to pozostaje przy autorze niezależnie od treści umów zawartych z wydawcą.

Z perspektywy wydawcy – wydawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu PLR co do tych publikacji, które wydał w języku polskim, do których przysługuje Państwu w momencie składania oświadczenia prawo do wynagrodzenia z art. 28 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i co do których złożył OZZ ważne oświadczenie.

Sposób wyliczenia wysokości wynagrodzenia wydawcy również wynika z przepisów ustawy (pula wynagrodzeń przeznaczonych dla wszystkich wydawców wynosi 25% całości dofinansowania na wynagrodzenia PLR).

 • 33. Czy prawa za użyczenie należą się również spadkobiercom tłumacza?

Tak, spadkobiercom tłumaczy także należy się wynagrodzenie za wypożyczenia biblioteczne – muszą tylko przekazać Stowarzyszeniu wymagane oświadczenie oraz dokumenty, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego dotyczącego PLR.

 • 34. Kto w rozumieniu przepisów o PLR jest współtwórcą?

Współtwórcę rozumie się na gruncie tych przepisów tak samo jak w całym systemie prawa autorskiego. Przepisy o PLR używają pojęcia współtwórcy w kontekście wynagrodzeń dla plastyków i fotografików, w odniesieniu do współtwórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim, którego wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym. Takim współtwórcą jest więc, zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji prawa autorskiego, osoba która stworzyła ilustracje lub fotografie specjalnie dla danego utworu (typowymi przykładami są komiks lub literatura dziecięca).

Nie jest w takim rozumieniu współtwórcą np. osoba, której utwór włączono do publikacji na etapie opracowania redakcyjnego i jego obecność w publikacji nie jest niezbędna dla jej spójności. W konsekwencji regulacją PLR są tylko takie sytuacje, w których wkłady twórcy tekstu i twórcy warstwy graficznej prowadzą do powstania jednego dzieła współautorskiego w rozumieniu art. 9 ustawy o prawie autorskim.

 • 35. Dlaczego sugerujemy podanie numeru telefonu

Numer telefonu ułatwi nam szybki kontakt z Państwem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z danymi podanymi przez Państwa w oświadczeniu.

 • 36. Jaki adres mam podać?

Zgodnie z rozporządzeniem twórcy i spadkobiercy podają adres zamieszkania, a wydawcy adres siedziby.

 • 37. Co mam zrobić, jeśli jestem współautorem publikacji, a umowa nie określa mojego udziału procentowego?

Rozporządzenie MKiDN nakłada na uprawnionego obowiązek podania wielkości jego udziału w prawach do danego tytułu w oświadczeniu. Jeśli umowa z wydawcą nie określa tego udziału, proponujemy skontaktowanie się z wydawcą i uzyskanie danych co do procentowego udziału bezpośrednio od niego. Bez tej informacji oświadczenie nie będzie mogło być uznane za ważnie złożone w odniesieniu do takiego tytułu.

 • 38. ISBN wpisywać z myślnikami (np tak: 978-83-10-11748-9) czy jako ciąg cyfr?

ISBNy wpisujemy BEZ MYŚLNIKÓW, jako ciąg cyfr! Wpisane z myślnikami nie zostaną "skojarzone" z danymi wypożyczeń, gdyż tam są właśnie BEZ MYŚLNIKÓW. Ponadto, system daje możliwość wpisania tylko 13 znaków, czyli bez myślników.

 • 39. Czy po aktualizacji danych, związanej z nowym regulaminem, muszę wysyłać raz jeszcze formularz zawierający pozycje z 2016 roku?

Jeżeli oświadczenie zostało wysłane do SAiW CP i dane uzupełniane w Platformie PLR nie uległy zmianie w stosunku do danych w nim zawartych, to nie ma potrzeby wysyłania go jeszcze raz. Konieczne jest zaktualizowanie oświadczeń w przypadku zmiany danych podawanych w Platformie PLR - zmiany danych osobowych lub dodania nowych tytułów. Termin składania zaktualizowanych oświadczeń to 31 sierpnia.

 • 40. Czy zachowuję prawo do wynagrodzenia PLR, gdy prawa autorskie majątkowe do zgłoszonego przeze mnie SAiW w ramach oświadczenia PLR utworu wygasły?

Pytanie jest bardzo ważne i ma w praktyce znaczenie dla dwóch kategorii uprawnionych do wynagrodzenia PLR: wydawców oraz dla spadkobierców.

Prawo do wynagrodzenia PLR jest prawem autorskim majątkowym, którego czas trwania określa art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Trwa ono przez całe życie twórcy i jest dla niego nieprzenoszalne, przez co opisywany problem nie znajdzie zastosowania do twórców.

Po śmieci twórcy prawa autorskie majątkowe trwają (liczymy w latach pełnych od 1 stycznia roku następującego po roku śmierci twórcy):
 •  70 lat od śmierci twórcy
 •  w wypadku utworów współautorskich w rozumieniu art. 9 pr. aut. (np. komiksów) – 70 lat od śmierci tego ze współtwórców, który przeżył pozostałych współtwórców. W tym szczególnym przypadku prawa autorskie majątkowe do utworu współtwórczego gasną w tym samym momencie dla wszystkich spadkobierców czy następców prawnych jego współtwórców – czas ochrony zostaje więc niejako przedłużony o czas życia najdłużej żyjącego spośród współtwórców.

Prawa autorskie majątkowe spadkobierców oraz następców prawnych autorów, a wraz z nimi uprawnienie do otrzymywania wynagrodzenia PLR, wygasają w ww. terminach.

Wydawcom w sytuacjach wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych służą prawa pokrewne do pierwszych wydań, wydań naukowych i krytycznych, trwające 25 lat od daty publikacji lub rozpowszechnienia (są to sytuacje rzadkie, ale występujące w obrocie). Co do zasady, kiedy nie mamy do czynienia z takim szczególnym wydaniem, a wydawca działa jako następca prawny autora lub jego spadkobiercy – jego prawa wygasają w momencie wygaśnięcia praw autorskich pierwotnie uprawnionego, który przeniósł swoje prawa na wydawcę.

Przypominamy w związku z tym wydawcom i spadkobiercom o obowiązku aktualizacji danych objętych oświadczeniami o woli otrzymywania wynagrodzenia PLR.
Obowiązek ten obejmuje także wycofanie z oświadczenia utworów, co do których służące Państwu prawa autorskie majątkowe wygasły. Może to nastąpić poprzez przesłanie do SAiW informacji pisemnej w tej sprawie. Rokiem właściwym dla dokonywania oceny w kontekście wynagrodzenia PLR jest rok, w którym miały miejsce użyczenia, za które wynagrodzenie jest wypłacane, czyli w roku 2017 – rok 2016, w roku 2018 – rok 2017 itd.
W związku z tym do 31 sierpnia 2017 r. prosimy o wycofanie z Państwa oświadczeń tych utworów, co do których w 2016 r. wygasły prawa autorskie majątkowe.
Prosimy o analogiczne działania w latach kolejnych.


Więcej pytań i odpowiedzi, na bieżąco uzupełnianych, znajdziecie Państwo na Platformie PLR - zapraszamy do rejestracji -  https://plr.copyrightpolska.com.pl/


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024