niedziela, 24 września 2023
Drukuj

Regulamin korzystania z platformy „PLR”


(Wersja 4)


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania i użytkowania dostępnej pod adresem https://plr.copyrightpolska.com.pl platformy webowej „PLR”, służącej do przygotowywania oświadczeń o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, zdefiniowanego szczegółowo w Regulaminie, a także do uzyskiwania za pośrednictwem poczty elektronicznej- przez podmioty, które takie oświadczenia złożyły - informacji o spełnieniu wymogów formalnych oraz zakwalifikowaniu do wypłaty ww. wynagrodzenia. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego powyższą platformę.I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie konta pocztowego e-mail umożliwiające porozumiewanie się w tym przesyłanie wiadomości tekstowych i graficznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Platforma PLR lub platforma – oznacza udostępnianą Usługobiorcom przez Usługodawcę platformę webową „PLR” dostępną pod adresem https://plr.copyrightpolska.com.pl

1.3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem platformy webowej.

1.4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bądź w jego imieniu, w celu rejestracji i założenia Konta w Platformie PLR oraz nawiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem www.plr.copyrightpolska.com.pl.

1.5. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po uwierzytelnieniu się, pozwalające na korzystanie z Usługi.

1.6. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika podczas procesu uwierzytelniania w  Platformie PLR, tworzony na etapie rejestracji Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Usługi.

1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy „PLR”. Regulamin jest ogólnodostępny pod adresem https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/256/Regulamin-PLR. Niniejsza wersja 4.0 Regulaminu uwzględnia zmiany przyjęte w dniu 18 maja 2023 r.

1.8. Rozporządzenie MKiDN - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia.

1.9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą rejestracji Użytkownika.

1.11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.12. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy i dostępne za pośrednictwem Platformy PLR w oparciu o niniejszy Regulamin.

1.13. Usługobiorca – podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 28 ust. 5 w zw. z art. 352 ust. 1 ustawy pr. aut., do złożenia oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, który dokonał prawidłowej rejestracji zgodnie z Regulaminem, będący usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystający z Usług oferowanych przez Usługodawcę na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorcami mogą być:

1) twórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim;
2) tłumacze na język polski utworów wyrażonych słowem, powstałych w języku obcym i opublikowanych w języku polskim;
3) współtwórcy utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim, których wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym;
4) wydawcy utworów wyrażonych słowem i opublikowanych w języku polskim,
5) spadkobiercy podmiotów wymienionych w pkt. 1)-3).

1.14. Usługodawca – Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA z siedzibą w Krakowie (31-123), przy ul. Krupniczej 12/6, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000139675, NIP: 677-22-08-353, REGON: 356696170

1.15. Ustawa pr. aut. lub pr. aut. - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.)

1.16. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.17. Użytkownik – Usługobiorca, lub wyznaczona przez niego osoba reprezentująca Usługobiorcę, której w Platformie PLR założone zostało Konto Użytkownika i które zostało przypisane w chwili rejestracji do Usługobiorcy. Wszelkie czynności wykonywane poprzez Platformę PLR z wykorzystaniem konta Użytkownika przypisywane są Usługobiorcy.

1.18. Wynagrodzenie PLR – wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, które jest wypłacane przez Usługodawcę na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z art. 28 oraz art. 351 - 354 Ustawy pr. aut., a także przepisami Rozporządzenia, oraz w oparciu o decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2016 r. (sygn. DWIM/706/16) wyznaczającej organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

2.1.2. zasady i warunki świadczenia Usługi,

2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Platformy PLR, w rozumieniu RODO.

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/256/Regulamin-PLR jako plik w formacie PDF.

2.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, po dokonaniu przez Usługobiorcę prawidłowej rejestracji zgodnie z Regulaminem, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od chwili zakończenia procesu rejestracji.

2.5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Platformy PLR, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

2.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Platformy PLR, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i funkcjonalności. Usługodawca będzie powiadamiać Usługobiorców o planowanych przerwach w działaniu Platformy PLR bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jej użytkowaniu poprzez zamieszczanie stosownego komunikatu na stronie https://plr.copyrightpolska.com.pl

2.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Platformy PLR, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całej Platformy PLR. Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców o terminie i przewidywanym czasie trwania prac konserwacyjnych. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców.

2.8. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Platformy PLR wymagających natychmiastowego podjęcia działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Platformy PLR. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ


3.1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią publiczną „Internet”,
3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz PDF, przy czym nie są polecane inne przeglądarki – oraz ich wersje starsze od – FireFox 52.x, Chrome 56.x i Internet Explorer 11.x,
3.1.3. ustawienia przeglądarki akceptujące pliki Cookies,
3.1.4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
3.1.5. System operacyjny Windows 7 / 32 bit i nowszy,
3.1.6. Procesor o częstotliwości nie mniejszej niż 1 GHz,
3.1.7. 1 GB pamięci RAM,
3.1.8. zainstalowana nakładka JAVA w wersji 6 bądź wyższej,
3.1.9. zainstalowane oprogramowanie do obsługi i odczytu plików zapisanych w formacie PDF.

3.2. Usługodawca informuje, że pliki Cookies będą instalowane na dysku twardym komputera Użytkownika logującego się w Platformie PLR w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy. Warunki instalowania oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec instalowania plików Cookies określa „Polityka plików Cookies” dostępna pod adresem www.copyrightpolska.pl/pl/3/0/171/Polityka-plikow-cookies. Zainstalowane na dysku twardym komputera Użytkownika pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w tym komputerze lub oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

3.3. Usługodawca ostrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem z uwagi na wykorzystanie sieci „Internet”, w szczególności działaniem oprogramowania złośliwego bądź szkodliwego, pochodzących z sieci publicznej. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania w tym stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz nieudostępniania haseł dostępu osobom nieuprawnionym. Usługodawca dokłada wszelkich starań, ażeby dane Użytkowników pozostawały poufnymi, w tym celu wdrożył niezbędne środki ochrony zmierzające do zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

3.4. Usługodawca oświadcza, iż dane Użytkowników oraz inne umieszczone na Platformie przez nich dane będą przechowywane na serwerze zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.5. Usługodawca informuje, iż w przypadku powzięcia informacji o bezprawnym charakterze zamieszczanych przez Użytkownika treści, zastrzega sobie prawo do ich usunięcia lub zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
IV. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

4.1. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług, w tym zapewnienia przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez osoby, które wykonują czynności w jego imieniu poprzez Platformę PLR.

4.2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4.3. Usługobiorca odpowiada za treści zamieszczone przez siebie i przez inne osoby, którym powierzył posługiwanie się kontem Użytkownika.

4.4. W przypadku wpłynięcia do Usługodawcy roszczenia osoby trzeciej bądź zawiadomienia od uprawnionego organu, związanego z treściami zamieszczanymi w Platformie PLR bądź działaniami podejmowanymi poprzez platformę, Usługodawca uprawniony będzie do przekazania Usługobiorcy kopii powyższego pisma, bądź, do przekazania Usługobiorcy informacji o podjętych działaniach w celu zablokowania dostępu do treści zamieszczonych przez Użytkownika (Usługobiorcę), na wskazany przez Usługodawcę adres poczty elektronicznej oraz usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika w Platformie PLR treści. Usługobiorca zobowiązany jest w takiej sytuacji wystąpić odpowiednio do ww. osoby trzeciej bądź uprawnionego organu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.


V. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE


5.1. Korzystanie z Platformy PLR jest bezpłatne.

5.2. Jedynie podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 28 ust. 5 w zw. z art. 35[2] ust. 1 ustawy pr. aut., do złożenia oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR, może zawrzeć Umowę i tym samym korzystać, jako Usługobiorca z Platformy PLR. Z chwilą zawarcia przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje aktywacja Konta Użytkownika, które zostaje przypisane do Usługobiorcy i jednoznacznie go identyfikuje w Platformie PLR. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania dokonane w Platformie przy użyciu przypisanego mu Konta Użytkownika oraz hasła uwierzytelniającego, którym się posługuje, jak za własne działania bądź zaniechania.

5.3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie Adresu poczty elektronicznej, który jest jednocześnie Loginem Użytkownika i który służyć będzie do weryfikacji/uwierzytelnienia Konta (oraz do każdego kolejnego zalogowania się w Platformie PLR) oraz ustalenie hasła dostępu, którym Użytkownik będzie się uwierzytelniał przy każdym logowaniu w Platformie PLR. Podany w procesie rejestracji Adres poczty elektronicznej musi być niepowtarzalny. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli wskazany Adres poczty elektronicznej jest już zajęty, został wpisany w sposób niezgodny z prawem lub narusza dobra osobiste osób trzecich, o czym Usługodawca został poinformowany przez uprawnione organy bądź osoby trzecie.

5.4. Osoba dokonująca rejestracji odpowiada za prawdziwość oraz prawidłowość wpisanego przez siebie Adresu poczty elektronicznej. Podawany w procesie rejestracji Adres poczty elektronicznej powinien być aktywny, zaś osoba która go podaje, powinna posiadać prawo do legalnego posługiwania się ww. Adresem. Adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Usługobiorca może zmienić adres poczty elektronicznej za pomocą funkcji dostępnej na profilu użytkownika „zmień adres e-mail”
5.5. Proces rejestracji rozpoczyna się od wyboru jednej spośród dostępnych kategorii:

5.5.1. autor/tłumacz/współtwórca - rozumie się przez to zarówno twórców utworów wyrażonych słowem, powstałych i  opublikowanych w języku polskim; jak również tłumaczy na język polski utworów wyrażonych słowem, powstałych w języku obcym i opublikowanych w języku polskim; a także współtwórców utworów wyrażonych słowem, powstałych i opublikowanych w języku polskim, których wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym
5.5.2. wydawca
5.5.3. spadkobierca

5.6. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracyjnym danych (tj. Adresu poczty elektronicznej, zgodnie z postanowieniem pkt 5.3. powyżej oraz hasła dostępu) niezbędnych do rejestracji Konta oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu, a następnie dokonanie aktywacji utworzonego Konta poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy. Rejestrację kończy odnotowanie przez Platformę PLR dokonania przez Usługobiorcę aktywacji linku, o którym mowa w zdaniu powyżej.

5.7. Akceptując Regulamin, osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić także przestrzeganie postanowień Regulaminu przez osoby, którym legalnie udostępnił swoje Konto.

5.8. Logowanie do Platformy PLR odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi. Użytkownik jest obowiązany nie ujawniać osobie nieuprawnionej swojego Loginu oraz hasła.

5.9. W razie problemów z dokonaniem rejestracji, Usługodawca zapewnia możliwość wsparcia poprzez kontakt z administratorem systemu. W tym celu na Adres poczty elektronicznej: adminplr@plr.copyrightpolska.com.pl należy przesłać opis problemu.

5.10. W razie zagubienia/zapomnienia przez Użytkownika hasła przewidziana jest procedura wygenerowania nowego hasła, która polega na kliknięciu przez Użytkownika na link pt.: „zresetuj hasło” dostępny na stronie logowania do Platformy PLR, a następnie na podaniu przez Użytkownika Adresu poczty elektronicznej użytego podczas rejestracji i wysłaniu automatycznie przez Platformę PLR zwrotnie pod ten adres, o ile jest on tożsamy z adresem przypisanym do profilu użytkownika, linku aktywacyjnego, którego kliknięcie umożliwia zmianę hasła.

5.11. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest zawierana z chwilą założenia przez Usługodawcę Konta dla Użytkownika.

5.12. Dane wskazane w polach formularza „Twoje dane” oznaczonych symbolem „*” są obowiązkowe. System uniemożliwi przejście do kolejnych funkcjonalności Platformy PLR w przypadku niepodania wymaganych danych, a tym samym uniemożliwi wygenerowanie pliku z treścią oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR.

5.13. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Usługobiorcę w procesie rejestracji danych, poprzez przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, wskazany w Formularzu rejestracyjnym.

VI. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


6.1. Platforma PLR umożliwia Usługobiorcom opracowanie druku oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR, (tj. wygenerowanie pliku ww. oświadczenia w formacie PDF z włączoną opcją druku, obejmującego uzupełnione przez Usługobiorcę za pośrednictwem Platformy dane).

6.2. Platforma PLR nie służy do elektronicznego składania oświadczeń, o których mowa w § 5 Rozporządzenia MKiDN, lecz umożliwia przygotowanie przedmiotowego oświadczenia, które należy wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, o której mowa w art. 28 ust. 5 pr. aut., a następnie przesłać listownie na adres siedziby Usługodawcy. Za skutecznie złożone, jest uznawane prawidłowo przygotowane oświadczenie wysłane do dnia 31 sierpnia w danym roku rozliczeniowym (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Uzupełnione przez Usługobiorcę dane pozostają w Platformie PLR tak długo, dopóki Użytkownik nie dokona ich aktualizacji bądź nie rozwiąże Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień pkt 9.8. poniżej.

6.4. W ramach Platformy PLR Użytkownicy mogą mieć dostęp do następujących funkcjonalności:

6.4.1. wprowadzanie danych niezbędnych do wygenerowania oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR, w tym możliwość importowania do Platformy PLR tytułów utworów z zewnętrznego pliku zapisanego w formacie .xls, utworzonego zgodnie z dostępnym dla użytkownika plikiem wzorcowym stanowiącym arkusz programu Excel 97-2003 lub nowszy, celem usprawnienia zapisu dużej ilości zgłaszanych utworów.

6.4.2. aktualizacja danych niezbędnych do wygenerowania oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR w kolejnym roku, w tym możliwość wycofywania uprzednio zgłoszonych tytułów.

6.4.3. podgląd oświadczeń archiwalnych oraz informacji o wypożyczeniach danego Usługobiorcy, na podstawie których dokonano wyliczenia wynagrodzenia przekraczającego minimalne wynagrodzenie określone dla danego roku rozliczeniowego oraz wysokość wyliczonego wynagrodzenia (brutto).

6.4.4. wygenerowanie, zapis w formacie PDF oraz wydrukowanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. powyżej.

6.4.5 uzyskiwanie informacji, w tym informacji automatycznych, na wskazany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej dostępny w Platformie PLR, o statusie rozpatrywania przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. powyżej.

6.4.6. dostęp do najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dotyczących systemu Wynagrodzeń PLR oraz wymagań, jakie należy spełnić w celu uzyskania Wynagrodzenia PLR.

6.4.7. usunięcie Konta poprzez Zakładkę dostępną w Platformie PLR o nazwie „Zamknij konto”, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 9.6. poniżej.
6.4.8 zmiana adresu poczty elektronicznej służącej do logowania się do systemu oraz do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

6.5. funkcjonalność otrzymywania komunikatów, o których mowa pkt 6.4.5. powyżej, polega na:

6.5.1 otrzymaniu przez Usługobiorcę informacji na wskazany w jego Koncie Adres poczty elektronicznej dostępny w Platformie PLR o zaakceptowaniu przez Usługodawcę, oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR, jako zgodnego z wymogami prawa. Użytkownik nie może dokonać wyłączenia funkcjonalności, o której mowa w zdaniu powyżej.

6.5.2. otrzymaniu przez Usługobiorcę informacji na wskazany w jego Koncie Adres poczty elektronicznej dostępny w Platformie PLR o braku akceptacji przez Usługodawcę oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR, jako niezgodnego z wymogami prawa. Użytkownik nie może dokonać wyłączenia funkcjonalności, o której mowa w zdaniu powyżej.

6.5.3. otrzymaniu przez Usługobiorcę informacji na wskazany w jego Koncie Adres poczty elektronicznej dostępny w Platformie PLR o zakwalifikowaniu Usługobiorcy do wypłaty Wynagrodzenia PLR za dany rok kalendarzowy, przy czym niniejsza funkcjonalność uaktywnia się dopiero po zrealizowaniu usługi, o której mowa w pkt 5.5.1. powyżej. Użytkownik nie może dokonać wyłączenia funkcjonalności, o której mowa w zdaniu powyżej.

6.5.4. otrzymywaniu przez Usługobiorcę wezwań do usunięcia konfliktu oświadczenia Usługobiorcy o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR skutecznie złożonego Usługodawcy występującego z treścią oświadczenia lub oświadczeń o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR złożonych SAiW przez innych uprawnionych, w tym innych Usługobiorców. Użytkownik nie może dokonać wyłączenia funkcjonalności, o której mowa w zdaniu powyżej.

6.6. Funkcjonalność wprowadzania danych niezbędnych do wygenerowania oświadczenia o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR, o której mowa w pkt 6.4.1. powyżej, polega na umożliwieniu każdemu Usługobiorcy uzupełnienia danych, zgodnie z podpowiedziami ujętymi w opisie pól, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN oraz podania innych dodatkowych danych, nieoznaczonych symbolem „*”, które Użytkownik dobrowolnie zechce wpisać do finalnego brzmienia oświadczenia generowanego i drukowanego z Platformy PLR zgodnie z pkt 6.4.4. powyżej, jak również złożenia innych fakultatywnych oświadczeń, w poniższym brzmieniu:
- „Jestem zainteresowany członkostwem w Stowarzyszeniu”
- „Jestem zainteresowany powierzeniem praw Stowarzyszeniu”
- „Jestem zainteresowany Bazą o Publikacjach (Wydawca)".
- „Wyrażam zgodę na przekazanie przez SAiW Copyright Polska dokumentu rozliczeniowego PIT-11/ IFT-1R w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany Stowarzyszeniu w związku ze złożeniem przeze mnie oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia PLR”

6.7. W ramach funkcjonalności, o której mowa w pkt 6.6. powyżej, Platforma PLR weryfikuje prawidłowość wpisywanych danych przez Użytkownika w następujących polach: kod pocztowy, numer konta, PESEL, NIP, ISBN. Platforma PLR umożliwia wprowadzenie i zapisanie wyłącznie numeru ISBN deklarowanego utworu w formatach 10 lub 13 cyfr, a odrzuca każdy inny. W szczególności nie jest możliwe zapisanie utworu, co do którego Użytkownik nie wprowadził numeru ISBN. W przypadku, gdy Użytkownik wpisze 10-cyfrowy numer ISBN, Platforma PLR w momencie otrzymania od Użytkownika komendy „Zapisz” wykonuje jego konwersję na 13-cyfrowy numer ISBN i takim go zapisuje na liście tytułów utworów Użytkownika.

6.8. Funkcjonalność importowania tytułów utworów do Platformy PLR przez Usługobiorców z zewnętrznego pliku zapisanego w formacie .xls, o której mowa w pkt 6.4.1 powyżej, polega na umożliwieniu Usługobiorcy zaimportowania z zewnętrznego pliku zapisanego w formacie .xls, następujących danych: numer ISBN (wpisany bez myślników) z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w pkt 6.7 powyżej, autor, tytuł, tłumacz, współtwórca, wydawca, rok wydania, udział. Warunkiem prawidłowej realizacji usługi jest przygotowanie przez Usługobiorcę pliku w formacie .xls z prawidłowym rozmieszczeniem tabel i kolumn oraz ich oznaczenie, zgodnie z instrukcją zamieszczoną i dostępną w Platformie PLR.

6.8.1 Usługobiorca, chcąc skorzystać z usługi, wymienionej w punkcie 6.8, powinien kliknąć w aktywny link „importuj plik”, otwierając stronę instrukcji dalszego postępowania przez prezentację wzorcowego pliku .xls. Użytkownik powinien dołożyć najwyższej staranności w przygotowaniu pliku .xls zgodnie z podanymi w instrukcji kryteriami i wytycznymi.

6.8.2 Platforma PLR, weryfikując poprawność importowanego przez Usługobiorcę pliku, może odrzucić operację importu, co uniemożliwi Usługobiorcy skorzystanie z tej funkcjonalności do czasu naprawienia przez Usługobiorcę zapisu pliku na plik zgodny z podaną instrukcją, o której mowa w pkt. 6.8.1 oraz z plikiem wzorcowym.

6.8.3 Użytkownik ma możliwość wygenerowania ze swojego Konta pliku .xls z wprowadzonymi przez siebie do platformy PLR tytułami i danymi o tych tytułach objętych zakresem pliku z oświadczeniem o woli otrzymywania Wynagrodzenia PLR i pobrania takiego pliku .xls z platformy.

6.9 Funkcjonalność zmiany adresu poczty elektronicznej wymieniona w punkcie 6.4.8 polega na wprowadzeniu nowego adresu mailowego oraz potwierdzeniu zmiany poprzez otworzenie linku aktywacyjnego automatycznie wysyłanego z Platformy PLR na adres poczty elektronicznej przypisany do profilu w chwili zainicjowania zmiany adresu poczty elektronicznej. Po uwierzytelnieniu użytkownik loguje się do Platformy PLR nowym adresem.

6.10 Funkcjonalność wycofywania tytułów o której mowa w punkcie 6.4.2 powyżej, polega na wycofaniu uprzednio zgłoszonych tytułów ze swojego oświadczenia PLR, co skutkuje niebraniem ich pod uwagę przy wyliczaniu Wynagrodzenia PLR.

6.10.1 Użytkownik w zakładce „lista moich tytułów” przy tytułach, które zostały zgłoszone w oświadczeniu PLR w poprzednich latach, ma możliwość wybrania opcji „wycofaj”. Wycofany tytuł, jest przenoszony do zakładki „wycofane tytuły”. Po wygenerowaniu pliku oświadczenia dane z tej zakładki pojawiają się na wydruku w „liście wycofanych tytułów”.

6.10.2 Dane z zakładki „wycofane tytuły” można przywrócić na „listę tytułów” przy użyciu przycisku „przywróć”. Jest to możliwe tylko przed złożeniem i zaakceptowaniem oświadczenia PLR na dany rok rozliczeniowy.


VII. REKLAMACJE


7.1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Usługodawcy w sprawach dotyczących realizowanych przez Usługodawcę Usług. Usługobiorcy są uprawnieni do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

7.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. W przypadku skomplikowania przedmiotu reklamacji, bądź innych szczególnych okoliczności, Usługodawca może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 30 dni, wówczas poinformuje o tym Usługobiorcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przesyłając na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy dostępny poprzez Platformę PLR, bądź w przypadku jego braku na adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy, stosowną informację, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7.3. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuroplr@copyrightpolska.com.pl Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Usługobiorcę, w szczególności imię i nazwisko i/lub nazwę Wydawnictwa, adres siedziby/zamieszkania, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko osoby występującej w imieniu Usługobiorcy oraz treść reklamacji wraz ze wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

7.4. Reklamacja niespełniająca wymogów, o których mowa w pkt 6.3. powyżej, zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

7.5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, przesyłając stosowną informację na Adres poczty elektronicznej wskazanej przez Usługobiorcę w Platformie PLR, bądź inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Usługobiorcę w treści reklamacji, w przypadku gdy Konto nie zostało jeszcze założone, bądź gdy Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy nie jest dostępny poprzez Platformę PLR.

VIII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI8.1. Usługodawca przywiązuje ogromną wagę do prawidłowości, transparentności przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz przetwarza te dane z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

8.2. Informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

8.3. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w celu umożliwienia Usługobiorcom korzystania z Usługi, zgodnie z Regulaminem, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z zawarciem na podstawie niniejszego Regulaminu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy, którym jest zapewnienie Użytkownikom prawidłowego świadczenia usług w oparciu o niniejszy Regulamin. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na życzenie Usługobiorcy w celu umożliwienia Usługobiorcy faktycznego korzystania z Usługi.

8.4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych zawartych w Platformie PLR, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Usługodawca dokłada wszelkich starań ażeby należycie chronić Dane osobowe.

8.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes Usługodawcy bądź, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Usługodawca informuje, iż w celu zapewnienia właściwej obsługi platformy korzysta z usług niżej wymienionych podwykonawców, którym powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie pisemnej umowy: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań.

8.6. Dane osobowe mogą być ujawniane w przyszłości również innym podmiotom wspierającym działania Usługodawcy tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery.

8.7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin oraz realizacji usług zgodnie z Regulaminem. Dane niezbędne do rejestracji i założenia Konta zostały opatrzone symbolem „*”.

8.8. Dane osobowe Użytkowników, a tym samym przypisane im Konta będą przetwarzane (utrzymywane) przez Usługodawcę tak długo dopóki nie nastąpi któreś ze zdarzeń wskazanych w pkt. 9.5-9.8 Regulaminu, z zastrzeżeniem przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu które skutkować będzie dochodzeniem przez Usługodawcę roszczeń. Wówczas Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.9. Dane osobowe Użytkownikom będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych lecz procesy te nie opierają się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

8.10. Każdej osobie której dane dotyczą Usługodawca zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Aktualizowanie danych następuje zgodnie z Regulaminem.

Ponadto osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
c) uzyskania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przeniesienia tych Danych osobowych do innego administratora danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, lub gdy Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

8.11 Usługodawca deklaruje, że nie będzie udostępniać Danych osobowych Użytkowników innym podmiotom dla realizacji celów marketingowych, chyba że osoba której dane dotyczą wyrazi na takie działanie odrębną zgodę.

8.12 W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Danych osobowych przez Usługodawcę lub chęci skorzystania z przysługujących osobie, której dane dotyczą praw wskazanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres warszawskiego biura Usługodawcy tj. 02-002 Warszawa ul. Nowogrodzka 62b/8 lub elektronicznie e-mail: biuroplr@copyrightpolska.pl

8.13. W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na adres siedziby Usługodawcy z dopiskiem „IOD” lub elektronicznie na adres iod@copyrightpolska.pl

8.14. W każdej z powyższych form komunikacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji oraz loginu w Platformie PLR w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby kierującej korespondencję. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do nadawcy wiadomości o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających lub wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w Platformie PLR. Ponadto informujemy, że ze względów bezpieczeństwa będziemy odpowiadać na powyższe wnioski wyłącznie w przypadku skierowania korespondencji listownej z odręcznym, czytelnym podpisem lub pochodzącą z adresów e-mail wskazanych w Platformie PLR. W przypadku skierowania do Usługodawcy korespondencji, o której mowa w pkt 9.10 dołożymy starań ażeby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie zostaną przesłane, termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas Usługodawca poinformuje w terminie miesiąca o takim wydłużeniu, w sposób w jaki otrzymał korespondencję (tj. listownie na wskazany adres nadawcy, lub mailowo na adres e-mail z którego wiadomość została wysłana).


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie dnia 15 maja 2023 r. i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania Usługobiorcy przyczyn tej zmiany, z zastrzeżeniem punktu 9.3.

9.3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej pod adresem https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/256/Regulamin-PLR oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego w Platformie PLR Adres poczty elektronicznej.

9.4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej pod adresem, o którym mowa w pkt 9.3.

9.5. W przypadku określonym w punkcie 9.3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez skorzystanie z funkcjonalności Platformy PLR wymienionej w pkt 6.4.7 lub przesłanie stosownej informacji na adres siedziby Usługodawcy zgodnie z pkt 9.6. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

9.6. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Usługobiorcy. W celu usunięcia Konta Usługobiorcy z Platformy PLR, Usługobiorca może skorzystać z zakładki „Zamknij konto” dostępnej w Platformie PLR, a następnie potwierdzeniu swojego żądania zgodnie zapytaniem wygenerowanym przez Platformę, lub powinien przesłać na adres siedziby Usługodawcy listownie stosowne żądanie, wówczas w treści żądania powinien zostać podany login Konta. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z funkcjonalności dostępnych w zakładce Platformy PLR pt. „ Zamknij konto”, Konto zostaje zamknięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 h, zaś w przypadku przesłania żądania listownie, Usługodawca dokonuje usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu żądania, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

9.7. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

9.8. Usługodawca może rozwiązać Umowę i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku odnotowania bezczynności Użytkownika na Koncie przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy, za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika Adresu elektronicznego dostępnego w Platformie PLR, do ponownego zalogowania się do Platformy PLR w terminie 14 dni oraz dokonania aktualizacji danych w przypadku ich dezaktualizacji. Po upływie 14-dniowego terminu, w czasie którego Użytkownik nie podjął czynności na Koncie w Platformie PLR, Umowa ulega rozwiązaniu, zaś dane Użytkownika zostają usunięte. Były Usługobiorca może ponownie dokonać rejestracji i zawrzeć Umowę na podstawie niniejszego Regulaminu.

9.9. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

9.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, UŚUDE.


Powyższy REGULAMIN jest także dostępny JAKO PLIK PDF

Akceptacja zmian w Regulaminie nie wymaga działań z Państwa strony.
W przypadku braku akceptacji zmian, mają Państwo możliwość zamknięcia swojego konta. W tym celu niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu mogą Państwo skorzystać z funkcjonalności Platformy PLR "zamknij konto" lub przesłać pisemną informację na adres siedziby SAiW.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2023