piątek, 19 sierpnia 2022
Drukuj
Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przekazaniu organowi nadzoru oraz publikacji na stronach internetowych podlegają zatwierdzone sprawozdania.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska publikuje sprawozdania zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10 września 2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną termin zatwierdzenia sprawozdań został ustawowo przedłużony do końca września.

1) Roczne sprawozdanie finansowe SAiW Copyright Polska za 2020 rok

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SAiW Copyright Polska za 2020 rok

3) Roczne sprawozdanie Zarządu SAiW Copyright Polska z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w roku 2020

    Załączniki 1-5 do sprawozdania Zarządu SAIW CP.pdf

4) Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez SAIW działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym

    Załączniki 1-2 do sprawozdania z potrąceń 2020.pdf© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022