środa, 21 lutego 2024
Drukuj
1) Roczne sprawozdanie finansowe SAiW Copyright Polska za 2017 rok

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SAiW Copyright Polska za 2017 rok

3) Roczne sprawozdanie Zarządu SAiW Copyright Polska z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w roku 2017


Załączniki do sprawozdania z działalności:

1 -  Statut Stowarzyszenia w wersji jednolitej obejmującej zmiany przyjęte 26 czerwca 2017 r.
2 -  tabela obrazująca zmiany dokonane w Statucie
3 - wzór umowy powierzenia praw do zbiorowego zarządzania przez wydawcę wraz z załącznikiem w postaci oświadczenia wydawcy o powierzonych utworach
4 - wzór umowy powierzenia praw do zbiorowego zarządzania przez autora wraz z załącznikiem w postaci oświadczenia autora o powierzonych utworach
5 - kopia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie repartycji, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego Regulaminu repartycji opłat reprograficznych SAiW Copyright Polska uwzględniającego przyjęte zmiany
6 - kopia uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr Z/14/17 z 29 marca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie repartycji i realizacji wynagrodzeń z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (PLR) SAiW Copyright Polska, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego tego regulaminu
7 - wykaz uchwał podjętych w roku sprawozdawczym przez organy OZZ, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi


© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024