piątek, 19 sierpnia 2022
Drukuj
 
1) Roczne sprawozdanie finansowe SAiW Copyright Polska za 2019 rok

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SAiW Copyright Polska za 2019 rok

3) Roczne sprawozdanie Zarządu SAiW Copyright Polska z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2019 roku z załącznikami:

Załączniki (w treści dokumentu):
  1) Wydruk informacji o nowych warunkach zawierania i wypowiadania umów

  2) Statut Stowarzyszenia w wersji jednolitej obejmującej zmiany przyjęte 17.12.2019

  3) Opis najważniejszych zmian w Statucie Stowarzyszenia – materiał do pkt 10 porządku obrad Walnego Zebrania Członków SAiW Copyright Polska w dn. 17.04.2019

  4) Wzór umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zawieranej z wydawcą, wraz z załącznikami:
   (1) oświadczenie wydawcy o powierzonych utworach,
   (2) klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarza SAiW Copyright Polska w związku z zawarciem umowy,
   (3) informacja dla wydawcy przed zawarciem umowy o zbiorowe zarządzanie z SAiW Copyright Polska,
   (4) dane wydawcy konieczne do dokonania wypłaty należnej mu części przychodów z praw

  5) Kopia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr NWZCz/11/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w przedmiocie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu repartycji opłat reprograficznych, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego Regulaminu repartycji opłat reprograficznych SAiW Copyright Polska uwzględniającego przyjęte zmiany

  6) Kopia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr NWZCz/12/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie repartycji i realizacji wynagrodzeń z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (PLR) SAiW Copyright Polska z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego tego regulaminu

  7) Wykaz uchwał podjętych w danym roku sprawozdawczym przez organy OZZ, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł i przedmiot uchwały

4)  Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez SAIW działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym z załącznikami:
  Załącznik nr 1 – Kopia regulaminu dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym prowadzoną przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z dnia 17 grudnia 2019 r.
  Załącznik nr 2 – Kopia regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym i edukacyjnym przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z dnia 17 grudnia 2019 r.
  Załączniki zawarte w dokumencie

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022