piątek, 19 sierpnia 2022
Drukuj
1) Roczne sprawozdanie finansowe SAiW Copyright Polska za 2018 rok

2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SAiW Copyright Polska za 2018 rok

3) Roczne sprawozdanie Zarządu SAiW Copyright Polska z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w roku 2018

4) Dodatkowa informacja o działalności SAiW Copyright Polska


Załączniki do sprawozdania SAiW Copyright Polska z działalności w roku 2018:

1 - Statut Stowarzyszenia w wersji jednolitej obejmującej zmiany przyjęte 26 czerwca 2017 r.

2 - wzór umowy powierzenia praw do zbiorowego zarządzania przez wydawcę wraz z załącznikami w postaci oświadczenia wydawcy o powierzonych utworach oraz klauzuli informacyjnej dla osób, których dane przetwarza SAiW Copyright Polska w związku z powierzeniem praw do zbiorowego zarządzania przez Wydawcę


3 - wzór umowy powierzenia praw do zbiorowego zarządzania przez autora wraz z załącznikami w postaci oświadczenia autora o powierzonych utworach oraz klauzuli informacyjnej dla osób, których dane przetwarza SAiW Copyright Polska w związku z powierzeniem praw do zbiorowego zarządzania przez Autora


4 - kopia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 26 czerwca 2018 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie repartycji, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego Regulaminu repartycji opłat reprograficznych SAiW Copyright Polska uwzględniającego przyjęte zmiany


5 - kopia uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr Z/34/18 z 21 września 2018 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie repartycji i realizacji wynagrodzeń z tytułu użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (PLR) SAiW Copyright Polska związanych z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego tego regulaminu


6 - wykaz uchwał podjętych w roku sprawozdawczym przez organy OZZ, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022