czwartek, 20 stycznia 2022
Drukuj
Repartycja kwot zainkasowanych przez Stowarzyszenie odbywa się na podstawie

>>> Regulaminu Repartycji SAiW COPYRIGHT POLSKA


oraz zasad repartycji ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia w odniesieniu do każdej puli opłat zainkasowanych. Zasadą jest podział w drodze repartycji bezpośredniej na rzecz uprawnionych wydawców. Podział w drodze repartycji bezpośredniej następuje poprzez ustalenie struktury kopiowania utworów (patrz wskaźniki struktury kopiowania), a następnie udziału poszczególnych wydawców przy uwzględnieniu charakterystyki ich produkcji wydawniczej na tle wskaźników struktury kopiowania.

W drodze wyjątku od zasady repartycji bezpośredniej Zarząd może skierować określoną pulę opłat do podziału w drodze repartycji pośredniej, co wiąże się z ustaleniem celu, na który środki miałyby być przekazywane i zasad partycypacji wydawców w tej puli środków. Repartycja pośrednia może być prowadzona w szczególności w sytuacji, gdy podział określonych kwot w drodze repartycji bezpośredniej byłby niemożliwy lub ekonomicznie nieuzasadniony.

Szczegółowych informacji na temat zasad repartycji można zasięgnąć w biurze Stowarzyszenia.


  • Przewodnik po repartycji – czyli wypłaty dla wydawców


Krok I: INKASO


Pobór opłat reprograficznych od producentów i importerów urządzeń kopiujących oraz papieru (formaty A4 i A3) i punktów ksero świadczących usługi kopiowania.

Krok II: PODZIAŁ KSIĄŻKA–PRASA


Podział zebranych w danym roku środków (po przyjęciu sprawozdania finansowego przez Walne Zebranie Członków) na pulę dla wydawców książki i wydawców prasy (zgodnie z wynikami badań struktury kopiowania za dany rok). Przekazanie wyliczonej części środków Stowarzyszeniu Wydawców REPROPOL – właściwej dla prasy organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która na podstawie porozumienia z SAiW COPYRIGHT POLSKA zajmuje się repartycją opłat reprograficznych na rzecz wydawców prasowych.

Krok III: PODGRUPY W REPARTYCJI DLA WYDAWCÓW KSIĄŻEK


Podział puli między poszczególne „książkowe” grupy uprawnionych (ISBN, ISSM, Polska, zagranica):
    1) Książki wydawców polskich (największa pula)
    2) Książki wydawców zagranicznych
    3) Druki muzyczne (nuty) – pule dla wydawców polskich i zagranicznych
    4) Mapy i plany – pule dla wydawców polskich i zagranicznych

KROK IV: STAWKI NA PUBLIKACJE


Wyliczenie stawki na 1 tytuł (1 publikację) zależy od:

1) Wyników badań struktury kopiowania – czyli jaki typ materiałów jest najchętniej kopiowany przez użytkowników, jakie są proporcje częstotliwości kopiowania pomiędzy poszczególnymi typami utworów (badania przeprowadzane co roku na próbie ok. 4 tys. ankietowanych) - zobacz Wskaźniki struktury kopiowania

2) Statystyki rynku wydawniczego – danych Biblioteki Narodowej o ilości książek wydanych w danym okresie w poszczególnych kategoriach; wyliczenie stawki na 1 książkę danej kategorii;

3) Repertuaru publikacji poszczególnych wydawców – tablic statystycznych rejestrujących liczbę przekazanych do Biblioteki Narodowej przez poszczególnych wydawców egzemplarzy obowiązkowych według typów utworów – pod uwagę brane są tablice statystyczne Biblioteki Narodowej za dwa lata poprzedzające rok repartycyjny (tj. rok bilansowy, w którym pobierane były i za który dzielone są środki).

KROK V: WYDAWCA W ROZUMIENIU REPARTYCJI


Wydawcą w rozumieniu repartycyjnym jest każdy podmiot, który w danym okresie zgłosił do Biblioteki Narodowej minimalną (ustaloną przez Zarząd SAiW COPYRIGHT POLSKA) liczbę publikacji – zastosowanie minimów ilościowo-jakościowych uprawniających do udziału w repartycji (przykładowa tabela dla wydawców książek poniżej).

Minimalna liczba publikacji książkowych zgłoszonych do Biblioteki Narodowej
w dwóch latach poprzedzających rok, za który dokonywana jest repartycja środków,
uwzględnianych przy ich podziale. *

 wariant  naukowe, podręczniki
akademickie
 podręczniki szkolne,
zawodowe lub popularne
 literatura piękna
 A  2  -  -
 B  1  2  -
 C  1  1  10
 D  1  0  20
 E  0  3  -
 F  0  2  10
 G  0  1  20
 H  0  0  40

* Dodatkowo Stowarzyszenie ma możliwość zastosowania minimalnego progu ustalanych wynagrodzeń
– od repartycji za 2014 rok – próg taki jest ustalany na poziomie: 299,99 zł.

Krok VI: ILOCZYN PUBLIKACJI I STAWEK


Wyliczanie kwot należnych poszczególnym podmiotom wynagrodzeń, które są sumą iloczynów ilości książek w poszczególnych kategoriach i odpowiadających im stawek wynagrodzenia.

Krok VII: KOSZT, VAT I KOMPENSATA


Dla każdego wydawcy obliczany jest koszt jednostkowy związany z ponoszonymi przez SAiW COPYRIGHT POLSKA kosztami związanymi z inkasem, dochodzeniem zaległych środków, repartycją oraz ogólnymi kosztami zarządu, od których, jako usługi w rozumieniu Ustawy o VAT, naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z obowiązującą od 2011 r. nowelizacją. W związku z tym dla podmiotów uzyskujących repartycję Stowarzyszenie wystawia faktury VAT. Rozliczenie z wydawcą następuje bezgotówkowo na zasadzie kompensaty – na konto wydawcy przekazywane jest wynagrodzenie pomniejszane o koszt i odprowadzany przez SAiW COPYRIGHT POLSKA podatek od towarów i usług.


Krok VIII: TRANSZE


Przygotowywanie na podstawie listy wynagrodzeń kolejnych transz wypłat dla wydawców, których dane są potwierdzone/zaktualizowane i sukcesywne przekazywanie ich do księgowości.
Umieszczenie transz (bez danych wrażliwych) w zakładce Archiwum repartycji
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022