wtorek, 1 grudnia 2020
Drukuj

Wypłaty i dofinansowanie dla rynku wydawniczego

Stowarzyszenie podzieliło 8,27 milionów złotych dla polskich wydawców. Będą też dofinansowania publikacji.


W związku z trudną sytuacją rynku wydawniczego, Stowarzyszenie niezwłocznie po wprowadzeniu w połowie marca br. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce podjęło działania mające na celu skierowanie maksymalnej puli środków do wydawców – w formie rekompensat pochodzących z opłat reprograficznych oraz w nowej formie wsparcia w ramach działalności kulturalnej SAiW Copyright Polska.

Już 20 marca br. ponad 417,1 tys. zł zostało zabudżetowane na zaplanowaną w bieżącym roku działalność kulturalną i edukacyjną Stowarzyszenia, w ramach której kwota 300 tys. zł zostanie przeznaczona na program dofinansowania publikacji. Zgodnie z regulaminem tej działalności https://www.copyrightpolska.pl/docs/regulamin_okreslajacy_zasady_dzialalnosci_o_charakterze_kulturalym_i_edukacyjnym.pdf o dofinansowania będą mogli wnioskować wydawcy wspólnie z autorami, a część otrzymanych środków będzie musiała być obowiązkowo przeznaczona na finansowanie honorarium autorskiego. Wnioski będą składane online za pośrednictwem dedykowanego do tego celu systemu informatycznego.

19 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia dokonał podziału wszystkich zebranych w 2019 r. opłat reprograficznych i innych przychodów z praw dla wydawców książek, druków kartograficznych i muzycznych oraz dla wydawców prasowych. Działania te podjęto dużo wcześniej niż w latach poprzednich ze względu na wprowadzenie w trybie pilnym i we współpracy ze specjalistami z zakresu rachunkowości zmian zasad rachunkowych umożliwiających takie działanie.

Na rzecz krajowych wydawców książek, druków muzycznych, kartograficznych oraz wydawców prasy zostało podzielonych 7,855 mln zł. Bazując na przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w połowie maja listach wynagrodzeń, Biuro SAiW Copyright Polska od razu przystąpiło do realizacji wypłat środków, opierając się na danych teleadresowych i numerach kont bankowych przesłanych przez wydawców w ciągu poprzedzających tygodni. Stowarzyszenie dziękuje wydawcom za sprawną współpracę w trudnym okresie epidemii.

Jest wciąż grupa wydawców, których danych koniecznych do dokonania wypłaty Stowarzyszenie nie posiada. Tych uprawnionych do otrzymania środków z repartycji opłat reprograficznych za rok 2019 (jak również ew. wcześniejszych naliczeń z lat poprzednich – informacje na temat niewypłaconych wynagrodzeń z lat 2012–2018 można znaleźć tutaj: https://www.copyrightpolska.pl/pl/2/125/1/Lista-nieustalonych-lub-nieodnalezionych-wydawcowprosimy o niezwłoczne przekazanie danych niezbędnych do wypłaty należnych im środków:

1) w odniesieniu do samodzielnych podmiotów gospodarczych (wydawnictwa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydawnictwa posiadające osobowość prawną – spółki, stowarzyszenia, fundacje):

  • mailowe wskazanie nazwy (firmy) oraz danych adresowych wydawnictwa wraz z numerem NIP (wg stanu na chwilę obecną);
  • wskazanie nr konta bankowego, na które ma zostać przelana należna Państwu kwota;
  • informowanie nas w przyszłości o zmianach dotyczących numerów kont, nazwy spółki itd., abyśmy mogli dokonywać sprawnie wypłat w kolejnych latach; tym samym pragniemy uprzedzić, że nie będziemy brali odpowiedzialności za problemy repartycyjne wynikające z niepoinformowania nas o tego typu zmianach.

2) w odniesieniu do wydawnictw pozostających w strukturach uczelni, szkół wyższych, muzeów, archiwów, bibliotek itp.:

  • mailowe wskazanie stanu prawnego na chwilę obecną – wraz z informacją, czy od roku 2005 nie nastąpiło wyodrębnienie wydawnictwa z jednostki nadrzędnej w samodzielny podmiot prawny;
  • podanie nr konta bankowego, na które ma zostać przelana należna Państwu kwota, z zaznaczeniem, czy jest to własny nr rachunku bankowego wydawnictwa czy też jednostki nadrzędnej, wraz z właściwymi danymi adresowymi posiadacza konta, jego nazwą i numerem NIP;
  • informowanie nas w przyszłości o zmianach dotyczących numerów kont, nazwy wydawnictwa itd., abyśmy mogli dokonywać sprawnie wypłat w kolejnych latach; tym samym pragniemy uprzedzić, że nie będziemy brali odpowiedzialności za problemy repartycyjne wynikające z niepoinformowania nas o tego typu zmianach.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną nasi pracownicy pracują zdalnie.
W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z działem repartycyjnym:

Natalia Kantor
Specjalista ds. inkasa i repartycji
e-mail: n.kantorMcopyrightpolska.pl

Jędrzej Maciejewski, LL.M.
Specjalista ds. finansowych i prawnych
e-mail: j.maciejewskiMcopyrightpolska.pl

W pierwszej kolejności wydawcy otrzymają elektroniczne informację o dokumentach księgowych związanych z dokonanymi przez SAiW Copyright Polska wypłatami środków pochodzących z opłat reprograficznych – same dokumenty księgowe zostaną przesłane pocztą tradycyjną w najszybszym możliwym terminie, kiedy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

W dalszej kolejności na stronie internetowej Stowarzyszenia pojawi się zapowiedź programu dofinansowań, z rodzajami dofinansowywanych publikacji, terminarzem oraz listą informacji
i dokumentów, które wnioskodawcy będą zobowiązani przekazać online. Na przygotowanie tych dokumentów i danych wnioskodawcy będą mieli zgodnie z regulaminem 3 miesiące.
 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020