wtorek, 1 grudnia 2020
Drukuj
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. opłaty powinny być wnoszone za każdy kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału.

Oznacza to, że prowadzący wskazaną wyżej działalność (patrz strona Podmioty zobowiązane do uiszczania opłat), po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego zobowiązany jest do:

  • Naliczenia opłaty od wysokości wpływów z kopiowania zgodnie z obowiązującą go ze względu na strukturę zwielokrotnianych materiałów stawką określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 27 czerwca,
  • Określenia kwoty opłat należnej SAiW "Polska Książka" oraz kwoty należnej Stowarzyszeniu "KOPIPOL" (po 50% łącznej sumy opłat),
  • Dokonania przelewu równych, wyliczonych jak wyżej kwot opłat należnych każdej ze wskazanych wyżej organizacji na ich rachunki bankowe.
  • Przesłania w terminie 14 dni od upływu kwartału informacji stanowiących podstawę ustalenia opłaty.


Płatności na rzecz SAiW COPYRIGHT POLSKA powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, zgodnie z poniższymi danymi:

 Posiadacz rachunku    Stowarzyszenie Autorów i Wydawców
  COPYRIGHT POLSKA
  ul. Sarego 2
  31-047 Kraków
 Numer konta    20 1240 4650 1111 0000 5145 0351
 Tytułem  Opłata od posiadacza urządzeń reprograficznych za __ kwartał ___ roku  
 nr płatnika ________


Numerem płatnika jest jego numer REGON. Prosimy o wypełnianie tej pozycji. Nie podawanie numeru płatnika może spowodować nieuzasadnione podjęcie w stosunku do płatnika czynności windykacyjnych.


Dokumentami wymaganymi przez SAiW COPYRIGHT POLSKA jako informacja stanowiąca podstawę ustalenia opłaty jest zbiorcze kwartalne zestawienie rozliczeniowe, edytowane przez nasz SYSTEM DEKLARACJI OPŁAT.


............................................

Aby wykonać opłatę skorzystaj z  >>> SYSTEMU DEKLARACJI OPŁAT

Sposób uiszczania opłat należnych Stowarzyszeniu "KOPIPOL" można znaleźć na stronie www.kopipol.pl

 

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020