czwartek, 20 stycznia 2022
Drukuj
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. opłaty powinny być wnoszone za każdy kwartał w terminie 14 dni po upływie tego kwartału.

Oznacza to, że producent lub importer zobowiązany do uiszczania opłat, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego zobowiązany jest do:

  • Naliczenia opłaty od każdej transakcji polegającej na sprzedaży papieru kserograficznego w danym kwartale zgodnie ze stawką określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca,
  • Zsumowania naliczonych opłat od każdej transakcji,
  • Określenia kwoty opłat należnej SAiW „Polska Książka” oraz kwoty należnej Stowarzyszeniu „KOPIPOL” (po 50% łącznej sumy opłat),
  • Dokonania przelewu równych, wyliczonych jak wyżej kwot opłat należnych każdej ze wskazanych wyżej organizacji na ich rachunki bankowe.
  • Przesłania w terminie 14 dni od upływu kwartału informacji stanowiących podstawę ustalenia opłaty.


Płatności na rzecz SAiW COPYRIGHT POLSKA powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, zgodnie z poniższymi danymi:

 Posiadacz rachunku    Stowarzyszenie Autorów i Wydawców
  COPYRIGHT POLSKA
  ul. Krupnicza 12/6
  31-123 Kraków
 Numer konta    78 1240 4650 1111 0000 5148 9465
 Tytułem  Opłata od producenta/importera papieru kserograficznego za __ kwartał ___ roku  
 nr płatnika ________


Numerem płatnika jest jego numer REGON. Prosimy o wypełnianie tej pozycji. Nie podawanie numeru płatnika może spowodować nieuzasadnione podjęcie w stosunku do płatnika czynności windykacyjnych.


Dokumentami wymaganymi przez SAiW COPYRIGHT POLSKA jako informacja stanowiąca podstawę ustalenia opłaty jest zbiorcze kwartalne zestawienie rozliczeniowe uwzględniające następujące dane dla każdego rodzaju papieru kserograficznego:

  • Nazwa/rodzaj papieru (kolor,gramatura, format)
  • Ilość sprzedanych arkuszy
  • Łączna cena należna z tytułu sprzedaży papieru
  • Wysokość opłaty z tytułu sprzedaży papieru
  • Wysokość należności SAiW „Polska Książka”

............................................

Aby wykonać opłatę skorzystaj z  >>> SYSTEMU DEKLARACJI OPŁAT

Sposób uiszczania opłat należnych Stowarzyszeniu „KOPIPOL” można znaleźć na stronie www.kopipol.pl

 

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022