czwartek, 20 stycznia 2022
Drukuj

Opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych


Opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla prywatnego użytku osób trzecich są obowiązkowym świadczeniem przypadającym twórcom i wydawcom na podstawie art. 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wysokość stawki opłaty oraz sposób jej uiszczania normuje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003r.

Opłaty uiszczane być mogą wyłącznie na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania wskazanych w tym rozporządzeniu. Każdy podmiot, na który mocą wskazanych wyżej aktów prawnych jest zobligowany do ponoszenia opłat zobowiązany jest do uznania kwotą opłat należnych zarówno rachunku organizacji działającej na rzecz twórców jak i organizacji działającej na rzecz wydawców. Każdej z organizacji przypada 50% opłaty naliczonej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami o podmiotach zobowiązanych do uiszczania opłat, powstaniu obowiązku uiszczenia opłaty, podstawie naliczenia opłaty, sposobie naliczania i wnoszenia opłat.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA jest upoważnione do pobierania opłat na rzecz wydawców.
Na rzecz twórców działa Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL" w Kielcach. Szczegóły płatności na rzecz tej organizacji dostępne są na stronie www.kopipol.pl

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022