sobota, 6 marca 2021
Drukuj

System Deklaracji Opłat reprograficznych


System Deklaracji Opłat SAiW Copyright Polska ułatwia płatnikom realizowanie obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 i art. 20[1] ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności System umożliwia płatnikom tworzenie zestawień rozliczeniowych zawierających informacje stanowiące podstawę określenia wysokości opłaty reprograficznej należnej za dany okres rozliczeniowy. System daje płatnikom również możliwość skutecznego przekazywania zestawień rozliczeniowych drogą elektroniczną.

Aby skorzystać z możliwości składania deklaracji rozliczeniowych w formie wyłącznie elektronicznej, należy zalogować się do Systemu, wskazać ten sposób składania deklaracji, a następnie przesłać do siedziby SAiW Copyright Polska jednorazowe oświadczenie o woli składania deklaracji w tej formie. Oświadczenie to należy wygenerować w Systemie Deklaracji Opłat, wydrukować je, podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji, opatrzyć pieczęcią firmową i wysłać na adres SAiW Copyright Polska (ul. Sarego 2, 31-047 Kraków). Z chwilą dokonania rejestracji przez SAiW Copyright Polska złożonego pisemnego oświadczenia każdy kolejny kwartał można rozliczać bez składania odrębnych oświadczeń.

Uwaga: Jeżeli wybiorą Państwo opcję składania deklaracji w formie elektronicznej, złożenie deklaracji za dany kwartał w formie elektronicznej będzie możliwe, jeżeli wspomniane oświadczenie pisemne wpłynie do SAiW Copyright Polska nie później niż 7 dni po zakończeniu kwartału, za który rozliczenie elektroniczne ma nastąpić (oczywiście jeżeli nie dokonają Państwo wcześniej rozliczenia tego kwartału alternatywnym sposobem).

Alternatywą dla przekazywania zestawień rozliczeniowych drogą elektroniczną jest przekazywanie zestawień rozliczeniowych w formie papierowej. W przypadku tej formy realizowania obowiązku informacyjnego wygenerowanie w Systemie zestawienia rozliczeniowego nie jest równoznaczne z jego skutecznym przekazaniem do SAiW Copyright Polska – płatnik jest zobowiązany każdorazowo do wydrukowania utworzonej deklaracji opłaty, podpisania go zgodnie z zasadami reprezentacji i przesłania go pocztą na adres siedziby SAiW Copyright Polska lub – w formie skanu – pocztą elektroniczną na adres biuro@copyrightpolska.pl.

UWAGA: Zmiany w regulaminach wynikające z uściślenia polityki ochrony prywatności


Informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w regulaminach korzystania z Systemu Deklaracji Opłat SAiW Copyright Polska w celu dalszego ich dostosowania do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zmianie uległy zapisy regulaminów dotyczące polityki ochrony prywatności (pkt VII regulaminów). W zaktualizowanych zapisach tego rozdziału dokładnie odróżniono sytuację, w której przetwarzanie danych osobowych użytkownika Systemu przez SAiW Copyright Polska następuje w związku z prowadzeniem jego konta w Systemie Deklaracji Opłat, od sytuacji, kiedy przetwarzanie to ma miejsce w związku z uprawnieniem SAiW Copyright Polska wynikającym z art. 20 i 20[1] ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ponadto wprowadziliśmy niezbędne zmiany o charakterze czysto redakcyjnym.

Zmiany w regulaminach wchodzą w życie 9 listopada 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z nowym brzmieniem stosownego regulaminu.


Treści nowych regulaminów są dostępne, jako dokumenty PDF, z poniższych linków:


Regulaminy w wersji obowiązującej do 8 listopada 2020 r.:


Regulaminy w wersji obowiązującej do 24 maja 2018 r.:

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021