czwartek, 20 stycznia 2022
Drukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA IMPORTERÓW I PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ REPROGRAFICZNYCH ORAZ PAPIERU.Od 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 maja 2011 r. (Dz.U. nr 105, poz. 616) zmieniające rozporządzenie z 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.


Zmianie uległ załącznik nr 3 czyli Wykaz kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników i wysokość pobieranych od nich opłat. Od 1 lipca br. opłata będzie naliczana od 11 rodzajów urządzeń (kopiarki, skanery, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) oraz od papieru formatu A3 i A4. Ułatwieniem dla zobowiązanych jest przypisanie każdemu typowi urządzenia jednej stawki określonej jako procent ceny sprzedaży – bez konieczności uwzględniania także wydajności urządzenia do kopiowania.

Pozostałe regulacje zawarte w znowelizowanym rozporządzeniu z 2 czerwca 2003 r., w tym podmioty inkasujące (Kopipol, Polska Książka) nie ulegają zmianie.
Pierwsza płatność na nowych zasadach dotyczy III kwartału roku bieżącego i będzie realizowana od 1 października.
Przypominamy ponadto o obowiązku przesyłania pisemnej informacji o podstawie określenia wysokości opłaty.

Podstawa prawna:

Na mocy art. 20 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.), na producentach i importerach:

  • urządzeń reprograficznych - kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, oraz
  • czystych nośników (papier kserograficzny) związanych z urządzeniami reprograficznymi, ciąży obowiązek wnoszenia, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

Na mocy § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105 poz. 991), organizacją upoważnioną do poboru 50% opłaty na rzecz wydawców książek i prasy jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” - aktualnie Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA.

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot produkujący lub importujący (także z krajów Unii Europejskiej) do Polski w celu sprzedaży urządzenia reprograficzne oraz papier formatu A4 i A3 wymienione w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia z 2 czerwca 2003 r.

Opłata obliczana jest od ceny sprzedaży (ceny brutto) urządzenia lub papieru.WAŻNY KOMUNIKAT dot. VAT


W związku z szeregiem wątpliwości zgłaszanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych uiszczających opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dotyczących powiększania tych opłat o kwotę podatku VAT, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” zwróciło się z prośbą o przygotowanie opinii podatkowej w tym przedmiocie.

Z przygotowanej przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. we współpracy z prof. Witoldem Modzelewskim opinii wynika, iż opłaty uiszczane przez posiadaczy urządzeń reprograficznych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.
Niezależnie od tego czynności wykonywane przez organizację zbiorowego zarządzania, polegające na pobieraniu opłat od urządzeń reprograficznych i podziale tych opłat między poszczególnych wydawców, należy uznać za świadczenie usług przez tę organizację na rzecz wydawców, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 23% (w stosunku do świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania usług nie znajdzie zastosowania zwolnienie z VAT ani też jego obniżona stawka).

SAiW PK dysponuje wspomnianą opinią podatkową dotyczącą opodatkowania czynności poboru i redystrybucji opłat dokonywanych na rzecz wydawców podatkiem od towarów i usług przygotowaną przez Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. we współpracy z prof. Witoldem Modzelewskim, której najważniejsze tezy dotyczące braku opodatkowania opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania omawia artykuł doradcy podatkowego Renaty Łabędź z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Pomimo to SAiW PK wystąpi w najbliższym czasie o uzyskanie na podstawie posiadanych opinii właściwej interpretacji indywidualnej do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Niezwłocznie po otrzymaniu stosownej interpretacji zamieścimy odpowiednią informację na naszej stronie internetowej.

Artykuł „Opłaty uiszczane przez posiadaczy urządzeń reprograficznych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a podatek VAT” 

UWAGA: Jest ostateczne postanowienie NSA - opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług a w związku z tym nie podlegają VAT


Czytaj całość informacji w zakładce >Wyjaśnienia SAIW CP

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022