wtorek, 1 grudnia 2020
Drukuj

Zgodnie z pkt. 8.1 Statutu Stowarzyszenia członkami Stowarzyszenia mogą zostać:


 • twórcy utworów wyrażonych słowem, w szczególności literackich, naukowych, encyklopedycznych, publicystycznych, posiadający udokumentowany dorobek twórczy oraz ich spadkobiercy

 • wydawcy utworów (osoby fizyczne i osoby prawne), którzy posiadają udokumentowany dorobek wydawniczy

 • podmioty reprezentujące uprawnionych, w szczególności organizacje, których celem jest reprezentowanie wydawców lub autorów oraz ochrona ich praw

o ile mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) lub miejsce zamieszkania albo siedzibę w tym państwie.

Pkt 8.2 Statutu Stowarzyszenia zawiera wyliczenie wszystkich przyczyn wyłączających możliwość uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu, są to m.in.:

 • bycie użytkownikiem utworów w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
 • zawarcie przez wydawcę umowy o zbiorowe zarządzanie z inną organizacją zbiorowego zarządzana prawami autorskimi lub inne upoważnienie innej OZZ do zarządzania co do tych samych praw lub do tych samych utworów, co do których wydawca zawarł umowę o zbiorowe zarządzanie ze Stowarzyszeniem
 • bycie organizacją zbiorowego zarządzania, w tym zagraniczną organizacją zbiorowego zarządzania, z którą Stowarzyszenie ma zawartą umowę o reprezentacji lub porozumienie dotyczące zasad wykonywania zbiorowego zarządzania
 • pozostawanie przez osobę prawną w sporze prawnym ze Stowarzyszeniem związanym z wykonywaniem zbiorowego zarządzania wobec utworów, którymi Stowarzyszenie zbiorowo zarządza


UWAGA!


Zwracamy szczególną uwagę na to, że jedynie członkowie Stowarzyszenia, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, są uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków w sprawach dotyczących następujących regulaminów:

 • regulaminu repartycji
 • regulaminu określającego zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym
 • regulaminu inwestycyjnego
 • regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym

Zachęcamy w związku z tym do członkostwa w SAiW Copyright Polska powiązanego z zawarciem ze Stowarzyszeniem umowy o zbiorowe zarządzanie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz pkt 20.3 Statutu SAiW Copyright Polska


W celu ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu
prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji członkowskiej.

deklaracja_czlonkowska_SAiW_CP.doc 
deklaracja_czlonkowska_SAiW_CP.pdf 

Prosimy o dołączenie do deklaracji członkowskiej odpowiedniego załącznika, w zależności od zadeklarowanej kategorii członkowskiej (twórcy, wydawcy, osoby zawodowo związane z rynkiem wydawniczym).

 • Twórców prosimy o wypełnienie załącznika Dorobek twórczy
dorobek_tworczy.doc 
dorobek_tworczy.pdf 

 • Wydawców prosimy o wypełnienie załącznika Dorobek wydawniczy
Przynależność do rynku wydawniczego – dorobek_wydawniczy.doc 
Przynależność do rynku wydawniczego – dorobek_wydawniczy.pdf 


 • Organizacje, które chciałyby się ubiegać o członkostwo w Stowarzyszeniu prosimy o załączenie do deklaracji członkowskiej statutu organizacji aktualnego na dzień złożenia deklaracji.

 • W wypadku zmiany danych członkowskich zawartych w deklaracji członkowskiej prosimy o ich aktualizację za pośrednictwem Formularza aktualizacji danych.
formularz_aktualizacji_danych.doc 
formularz_aktualizacji_danych.pdf 

 • Oświadczenie członka SAIW CP o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji drogą elektroniczną e-mail (sugerujemy taką opcję)
oswiadczenie_e-mail.doc 
oswiadczenie_e-mail.pdf 


Podpisane dokumenty prosimy przesyłać pocztą pod adres Stowarzyszenia: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków.

Dalszych szczegółowych informacji na temat członkostwa w Stowarzyszeniu udziela krakowskie biuro tel. 12 429-39-29 lub e-mail biuro@copyrightpolska.pl
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020