wtorek, 18 czerwca 2024
Drukuj

Co autorzy zyskają jako członkowie w SAiW COPYRIGHT POLSKA
dzięki rozszerzeniu zezwolenia SAiW CP obejmującego również twórców


Zgodnie z brzmieniem zapisów nowej ustawy o OZZ, zawieranie umów o powierzenie praw jest możliwe jedynie z organizacjami, które otrzymały licencję MKiDN na zbiorowy zarząd. Nasze wcześniejsze wystąpienie o taką zgodę wygasło z chwilą publikacji nowej ustawy o OZZ i zamierzamy bezzwłocznie po rejestracji statutu - zmiany na WZCz 17 kwietnia br. -  takie wystąpienie do MKiDN ponowić.

Jeśli uda się nam, w wyniku Waszych decyzji o przystąpieniu do SAiW CP - a przekroczyliśmy już wskazany przez MKiDN limit 100 członków - otrzymać rozszerzenie zezwolenia na zarząd dla autorów, będziemy mogli zaoferować autorom zupełnie nowe korzyści, w tym również dotychczas nieosiągalne dla autorów lub od lat realizowane w zakresie szczątkowym, jak choćby skuteczną i efektywną repartycję pomiędzy uprawnionych autorów środków z opłat reprograficznych. SAiW CP w sposób wzorcowy realizuje kolejne edycje wyplat wynagrodzeń za wypożyczenia biblioteczne (PLR) oraz w podobny sposób wykonuje od lat repartycję opłat reprograficznych w zakresie praw wydawców - i na dokładnie takie samo sprawne działanie mogliby również w przyszłości liczyć autorzy.

Nasze ponowne wystąpienie o zbiorowy zarząd dla autorów jest newralgicznym, wyprzedzającym działaniem właśnie w kierunku takiej skutecznej zmiany i uzyskania rozszerzenia naszego zezwolenia.

Bieżąca notatka, kwiecień 2021: Zarząd postanowił o wystąpieniu do MKIDN o rozszerzenie właśnie otrzymanego zezwolenia - z podkreśleniem, że aktualnie na taką decyzję czeka ponad 1400 autorów deklarujących w Systemie PLR swoje zainteresowanie powierzeniem praw SAIWCP.


Oto krótkie resume, co autorzy mogą zyskać będąc członkami naszego Stowarzyszenia, szczególnie po otrzymaniu stosownego zezwolenia z MKiDN:


 • Ochrona praw autorskich

 •  

Dzięki rozszerzeniu zezwolenia na zarządzanie prawami autorów SAiW CP będzie mogło skuteczniej występować w ochronie praw autorskich twórców, a w przypadku zawarcia z SAiW CP umowy powierniczej lub licencyjnej – ścigać naruszenie praw autorskich stworzonych przez autorów publikacji.

   

 • Dodatkowe przychody z zarządzania prawami

 •  

W przypadku zawarcia z SAiW CP umowy powierniczej lub licencyjnej repertuar autora – na dopuszczonych przez autora polach eksploatacji i określonych przez niego w umowie warunkach – będzie mógł zostać włączony do treści zarządzonych przez SAiW CP, co może generować dodatkowe przychody w razie skorzystania przez licencjonowanych użytkowników z publikacji autora.

   

 • Repartycja opłat reprograficznych

 •  

SAiW CP stworzyło efektywny mechanizm opłat reprograficznych obejmujący ok. 950-1.100 wydawców rocznie, na których konto wpływa rocznie kwota ok. 4,5–5,5 mln zł. Podobny mechanizm będziemy chcieli zastosować wobec autorów, przez co większość autorów – a nie tylko związani z ok. 30 wydawnictwami w różnych okresach – będzie otrzymywał związane z swoją twórczością wynagrodzenie w wysokości od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych wypłat nawet co roku.

   

 • Dodatkowe przychody z racji korzystania z publikacji autorów za granicą

 •  

Dzięki i współpracy SAiW CP jako członka Międzynarodowej Federacji Organizacji Praw Reprograficznych (IFRRO) oraz kontaktom z siostrzanymi organizacjami w innych krajach SAiW CP ma możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów z racji korzystania z polskich treści za granicą – w szczególności dzięki udzieleniu przez autorów lub wydawców reprograficznej licencji zagranicznej, która obejmuje pola eksploatacji objęte dozwolonym użytkiem w Polsce poza granicami kraju.

   

 • Efektywność zarządzanych środków

 •  

SAiW CP ma jeden z najniższych wskaźników kosztów spośród działających w Polsce organizacji zbiorowego zarządzania, jak również jeden z najwyższych wskaźników wypłaty środków na rzecz uprawnionych. Oznacza to, że inkasowane w imieniu uprawnionych (dotąd tylko wydawców, ale mamy nadzieję, że wkrótce i Państwa – autorów) środki niemal w całości (z jak najmniejszymi potrąceniami) i jak najszybciej trafiają na ich konta bankowe.

   

 • Wpływ na ustawodawstwo w zakresie praw autorskich

 •  

SAiW CP bierze udział w konsultacjach projektów zmian w prawie autorskim – zarówno w Polsce, jak i na forum Unii Europejskiej – walcząc o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla autorów i wydawców. W procesie tym zawsze wsłuchujemy się w głosy i opinie naszych członków, uwzględniając je w zgłaszanych do prawodawców stanowiskach i opiniach. To właśnie w znacznej mierze dzięki nam udało się wywalczyć korzystne dla autorów i wydawców rozwiązania w zakresie wynagrodzeń za użyczenia biblioteczne.

   

 • Pełna transparentność i jawność działania

 •  

Działalność SAiW CP podlega nadzorowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nasze sprawozdania finansowe są regularnie audytowane i pozytywnie oceniane przez biegłego rewidenta. Ponadto na swojej stronie internetowej oraz w prasie branżowej (jak również w trakcie targów książki czy spotkań z autorami i wydawcami) SAiW CP szczegółowo przedstawia podejmowane przez siebie działania i wyczerpująco odpowiada na wszystkie zgłaszane przez zainteresowanych pytania.

   

 • Doradztwo prawne dla członków

 •  

SAiW CP służy swoim członkom wiedzą z zakresu prawa autorskiego. Dotąd regularnie wspieraliśmy działania podejmowane przez Polską Izbę Książki w zakresie ochrony praw autorskich wydawców. Chętnie też będziemy służyć pomocą autorom, doradzając im w trakcie ich negocjacji z innymi podmiotami – w szczególności konsultując projekty umów z zainteresowanymi stronami.

Serdecznie zapraszam do naszego grona

Janusz Kobyliński
Wiceprezes SAiW CP (kuria autorów)
Kwiecień 2021
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024