środa, 2 grudnia 2020
Drukuj
1) Roczne sprawozdanie finansowe SAiW Copyright Polska za 2015 rok

2) Opinia wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym SAiW Copyright Polska za 2015 rok

3) Roczne sprawozdanie Zarządu SAiW Copyright Polska z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w roku 2015


Załączniki do sprawozdania z działalności:

1) Statut Stowarzyszenia w wersji jednolitej sprzed 25 czerwca 2015 r.

2) Statut Stowarzyszenia w wersji jednolitej obejmującej zmiany przyjęte 25 czerwca 2015 r. i wpisane do KRS 10 listopada 2015 r.

3) kopia orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie z wniosku SAiW CP o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie (sygn. akt DWIM.PZ-006/1-5/12)

4) kopia orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie z wniosku SAiW CP o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na polach eksploatacji nadawanie, reemisja oraz publiczne udostępnianie na polu Internet utworów drobnych przez nadawców radiowych i telewizyjnych (sygn. DWIM.PZ-006/1-1/13)

5) Regulamin Repartycji SAiW Copyright Polska w wersji jednolitej obowiązującej na dzień 31.12.2014 r.

6) kopia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 23 marca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie Repartycji, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego przyjęte zmiany

7) kopia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia zmian w Regulaminie Repartycji, z załącznikiem w postaci tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego przyjęte zmiany

8) Wykaz uchwał podjętych w roku sprawozdawczym przez organy OZZ, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020